Pil 3 Achter de bomenrij aan de westkant lag een voetpad dat grensde aan de tuinen voor de huizenmethunhekkeninbonte verscheiden heid. In 1909 werd de Schrans heringericht: alle bomenwerden gekapt, de tuinen werden ingekort,hetkerkpadwerdopgenomenin een breed trottoir en de meeste stoepen verdwe nen. Op ljanuari 1944werd de gehele zuide- lijkehelftvandegemeenteLeeuwarderadeel overgedragen aande gemeente Leeuwarden. Enkeleverdwaaldebommen verwoestten 30 november 1944eenpaar huizen inde buiten bocht van de Schrans. Die huizen zijn nooit meer opgebouwd en de lege plaats is er nog altijd.EennieuweheriniichtingvandeSchrans werdin 1950 feestelijkingewijd. De stoepen entuinenwarennuverdwenen.Menhad tege lijk ook de 300e veijaardag van de Schrans kunnen vieren, maar voor de historie had men destijds nietveelbelangstelling. In 1982 volgde opnieuw een herinrichting: aanbeide zijden vandeweg kwamen een voet-fietspad enparkeerhavens.Nahetgereedkomenvande Oostergowegin 1987werddeSchransontlast vanhettoenemendedoorgaandeverkeer.Ten behoevevandeaanlegvandeEenhoornstraat en aanpalende gebouwen werd in 1991 het laatstegedeeltevandeWynhornstersloottus- sen de Potmarge en de Schrans gedempt. Dit is in het kort de geschiedenis van de Schrans teHuizum.Hetisjammerdatdenaam Huizumnagenoegvandekaartverdwenenis. Historischbezienwashetbetergeweestdatde adresseringbinnenhetduizendjarigerechts- gebied van Huizum geluidhad: Leeuwarden- Huizum Luchtfoto Schrans e.o., 1959

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 6