Doede van der Veen, laatste uit een 'peerdegeslacht' 4 Jelma Knol Doede van der Veen werd op 27 januari jongstleden negentig jaar oud. Veel Leeuwar ders kennen hem ongetwijfeld: Doede was als koetsier, voerman en chauffeur werk zaam bij stalhouderij Poelsma aan de Spanjaardslaan en hij was een bekend accor deonist. Met zijn vrouw Berber Kalsbeek geniet hij alweer jaren van zijn welverdiende rust in de Roekstraat. Twee keer perweekishij op het Zaailand te vinden. Dan voert hij deduiven, die precies weten wanneerhij er aankomt.'Maarja,datis straks ookweerverleden tijd,'verzuchtDoedevander Veen. 'Ze zijn van plan om al die duiven te vergassen, hé?' VanderVeenwerdinHarlingengeboren,waar zij n vader Tiete voer mansknecht was'Mij n geboortejaar, 1911, was een van de streng ste winters die er geweest zijn. Ze konden met paard en wagen over het ijs naar Ame land rijden, zo koud was het.' Vijfjaar later verhuisde de familie naar Leeuwardennaar deWissesstraat.VaderTietewerkteeerstbij SchaapaandeSpanjaardslaan,devoorganger van stalhouderij Poelsma. 'Hij was een echte peerdeman',zegtDoedeoverzijnvader.Later begon Tiete een eigenbedrijfin deBurmani- astraatmetenkelepaardenenwagens.Hijver- voerde onder andere vracht voor Van Genden Loos. Tijdens en na de oorlog werkte hij voor Poelsma. Met de koets en de witte schimmel werden weieens studenten vervoerd. Eéninci- dent staat Doede van der Veenj aren later nog helder voor de geest. 'De studenten hadden eenfeestje, zewarenkennelijkgeslaagdvoor een examenVader reed ze naar GoutumWyt- gaardenRoordahuizum.Destudentengaven hem ook een slokje. Toen het goed donker was, hebben zevaderinde koets gezet en het paard laten rijden. Midden in de nacht werd moeder wakker van p aardenhoeven voor de deur. De schimmel was met mijn slapende vader rustig naar huis teruggelopen.' Behalve als voerman en koetsier werkte vader Tiete soms ook als scheepsjager. 'Dat was slecht betaald werk, hij kreeg niet meer danzesguldenperweek,'zegt Doedevan der Veen. 'Vader deed bijvoorbeeld de route van HarlingennaarLeeuwarden.Hijliepnaastde trekpaardenoverhetjaagpad.Bijbruggenen sluizenmoestenhetschipenhetpaardlosge- koppeld worden, dat zorgde voor nogal wat oponthoud. Het waren ook niet zulke beste paarden die dit werk deden. V aak waren het Doede van der Veen (links) als jongeling, ca. 1930 (foto: collectie D. van der Veen) van die magere knollen.' Drie broers en vier zussen had Doede van der Veen en de broers kwamen evenals hij allemaalinhetzelfdevak terecht. Zijnoudste broer Hidde en jongere broer Sjirk werkten bij vader Tiete in de zaak. De oudste broer is later met paard en wagen bij Marssum door een autobus aangereden. Hij lag zes weken in coma inhet DiaconessenhuisVan de scha- deloosstellingkonhijlatermetzijnvrouween boerderijtjekopen, maar hij isnooitmeer de oude geworden. De Leeuwarder voerlui werden ook wel voorgemeenschappelijkeklusseningezet.Zo herinnert Doede van der Veen zich dat hij en zijncollega'sindemobilisatietijdvlakvoorde Tweede Wereldoorlogallelegerwagens naar het spoor moesten brengen. In een van de barreoorlogswintersmoestendeLeeuwarder voerlui verplicht sneeuw ruimen op het vlieg- veld.Zehaaldenzwaartegenhunzinkarren- vrachten sneeuw vande startbaan. Indeoorlog vervoerde Doede ook de nodige geslachte geiten. 'Alles werd geslacht en opgegeten in die tij dgeiten en schapen', grinnikt Van der Veen.'En watdachtje: hoeveel katten zijn erin Leeuwardennietverkochtalskonijnenbout?' Met de besmetwagen naar het besmethuis Doede van der Veen zat op zijn twaalfde al inhetvakbij stalhouderij Poelsma. Officieel moesthijdaarvoorachttienjaaroudzijn.Toen Poelsma contrölekreegvandepolitie,ontstond er eveneen vervelende situatie. Maar decom- missaris loste de zaak op door Doedevan der Veen een proefrit te laten maken over de Sint JacobsstraatenNieuwestad. Hij slaagdemet glans en kreeg ontheffing. Geen wonder voor iemanddievanjongsafaanvertrouwdwasmet paarden en wagens. 'Ik was een echte peer- deman en de peerden waren ook gek op mij zegt Doede van der Veen'Ikheb ze al tij dgoed behandeld. Ze werden bij ons ook nogal oud. Peerden voelen alles aan. In Leeuwardenhad je bepaalde straatjes die heel onaangenaam waren voor dedieren. De Sint J acobsstr aatwas eenvandeslechtstestratenmethelegemene hardekeien.OpdeKeizersgrachthadjespek- gladdekoperslakkeien.Depeerdenbegonnen alte rillen voorzedegrachtopliepen. Peerden weten alles, hoor.'

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 7