Onze Club, schoolvereniging van de MMS, 1920-1943 La» it 6 Marja Verzijlberg Meisjes hebben behoefteaan'meergrondigeenveelzijdigeontwikkeling.'Dezeovertuigingwoninde tweede helft van de negentiende eeuw steeds meerterrein. In 1875werdin Leeuwarden een school voormiddelbaaronderwijsvoormeisjesopgericht.DeschoolwasgevestigdindeGrote Kerkstraat; in het pand waar nu woonwinkel Binnenwerk zit. Oud-leerlingen die lid zij n geweest van 'Onze Club' OC weten nogveel over de activiteiten van de schoolvereniging te vertellen6: 'In de eerste en tweedeklas mocht je naar de gene rale repetitie vanhet toneelstuk van de Grote Avond. In de derde werd je aspirant-lid en mocht je meedoen met het toneelstuk en de GroteAvondbijwonen.Daarnawerdjelid.Een maal per maand clubavond.' Een andere oud-leerling herinnerde zich: Dan was er één die de hoofdrede had. Daar op kon je je voorbereiden en moest je onge veer 20 minuten wat over een zelf gekozen onderwerp vertellen. Jekwam allemaal een keer aan de beurt. Ik heb het op mijn beurt over jeugdherbergen gehad. Dan was er ook elke keer eentj e die aan de beur t was voor de kleine rede. Dan moest je voor de vuist weg eenminuutofvijfpratenovereenonderwerp, datje op die avond opkreeg. Verder kreeg je ook nog beurten met voordragen en schet- jes opvoeren, maar dat weet ik niet meer zo precies. Wehaddenmeestalindecembereen feestavond. Daarvoor moest je een jongen vragen en dat was altijd een heel gedoe. We deden op die feestavond practisch allemaal meeonder leidingvanjuffrKreuiter. In tegen stelling tot andere scholen voerden we nooit één toneelstuk op omdat we geen jongens hadden, maar allemaal aparte stukjes. Veel oud-leerlingen die lid van O.C. geweest zijn, herinneren zich vooral de Grote Rede, die ze hebben gehouden: bijvoor beeld over Berlage of de Vrijzinnig Demo- cratischeJongerenorganisatieenoorlogsspeel- goed(enanti-militairisme).Deavondenwerden georganiseerdinZalenSchaafofdeHerensoci- eteit aan de Nieuwestad. De schoolvereniging werd door de leerlin gen zelf georganiseerd en geleid. Een oud- leerlingisbijvoorbeeldeenkeersoufïleusetij- denshettoneelstukEenZomerzotheid.Enkele oud-leerlingen die ik geïnterviewd hebzij n actiefgeweestinhetbestuur.Alspresidenten van OCmoest één van hen een keer een ope- ningsredehouden.Alleaanwezigen,leerlingen van de andere school, maar ook deburgemees- ter,werden welkomgeheten.Hetbestuurvan O.C. was te herkennen aan een lint met een penning.Dekleurenvandeclubwarenpaars enwit.Nietalleenhadmeneigenclubkleuren, maar ook een eigen clublied: Wij meisjes van de h.b.s., Wij trekken elke dag met tas en leerlust naar de les, En vrolijk klinkt onze lach, Alswijlustigpeddelensamen, of als blok ken is parool, Voelen wij ons nauw verbonden door de club van onze school. Voor wetenschap en kunst te leven, Deugd en vriendschap na te streven, Eén van geest, en één van zin, Is ons allerhoogst begeren. Op de club bij de les, Enig is de meisjes-h.b.s.ü! Buiten de Grote Fuif waren er ook nog club- avondenengemeenschappelijkeavonden.Op deze laatste avond werd een andere (mid delbare jongens) school uitgenodigd. De MMS werd op haar beurt uitgenodigd op de gemeenschappelijke avond van de jongens school. Tij dens de Grote Fuif werd er gedanst Klassefoto MMS en MHBS, ca. 1927 (Foto: S. Frank)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 9