Anna Charlotte Amelia, 1710-1777 het ongelukkige leven van een Leeuwarder prinses 9 Beam Bilker Op 19 februari 1727 legde in de kosterij van de Grote Kerk in Leeuwarden, een groep jonge lidmaten van de Hervormde Kerk getuigenis af van hun geloof. Nu gebeurde dat elk jaar, dus zo bijzonder was dat niet. Maar dit jaar deden Bee- rent Snijdood, Nicolaus Corvinus, Antie Obbes, Geertruid Le Blanck, Christina Caspers en Jan Feijes samen met prinses Anna Charlotte Amelia van Oranje en Nassau openbare belijdenis van hun geloof. J. Fennema die het allemaal keurig opschreef in de kerkelijke boeken van de Grote of Jacobijner Kerk, vermeldt dat dit 'op Speciale Begeerte van hare Vorstelijke Vrou Moeder niet op 't Hof, maar in de Kosterie-Kamer neffens andere aangenomenen' geschiedde. Hoe is het deze Leeuwarder prinses in haar verdere leven vergaan? De sporen die we daarvoor moesten zoeken, waren moeilijk traceerbaar. Het blijkt dat er over Anna Charlotte Amelia niets is gepu bliceerd. Natuurlijk is het dan voor schrij ver dezes een mooi onderwerp om uit te diepen, maar de schaarse bronnen zijn wijd en zijd verspreid en dus is dit artikel bij voorbaat onvolledig te noemen. Onstuimige tijden Anna Charlotte Amelia werd in onstuimi ge tijden geboren. Haar vader, de Friese stadhouder Johan Willem Friso was voort durend op oorlogspad. Hij was te vinden op de slagvelden in Noord-Frankrijk en in de Zuidelijke Nederlanden. Met gevaar voor eigen leven was de jonge stadhouder vaak in de voorste gelederen te vinden, wat riskant was want het Oranjehuis hing in alle opzichten van hem af. De Hollandse tak van de Oranjes was met koning-stad houder Willem III uitgestorven en de erfe nis was dan wel naar de Friese achterneef gegaan, maar daarmee was het pleit nog niet beslecht. Pruisische familieleden eis ten hun aandeel in de erfenis op. Johan Willem Friso was getrouwd met de innemende prinses Maria Louise van Hessen-Kassei. Het was een belangrijk huwelijk, want Maria Louise's vader, Anna Charlotte Amelia, prinses van Oranje en van Nassau, erfprinses van Baden-Durlach (1710-1777) (Schilderij: Philip Heinrich Kissling)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 11