La» it 11 Het Hofplein in 1790 met rechts het Stadhouderlijk Hof (Gravure naar een tekening van J. Bulthuis) diende veel aandacht. De moeder hield zich als medevoogd indringend bezig met de vorming van vooral haar zoon. Gods dienstonderricht voerde de boventoon. Van beide kinderen werd gezegd dat ze uitstekende leerlingen waren, vlug van begrip en zij hadden talenkennis. Ame lia zou zelfs het Fries machtig zijn. Een belangrijke gebeurtenis was het eerste optreden van Amelia's broertje. Op 1 april 1715 legde hij de eerste steen van het nieuwe stadhuis, dat kwam te staan op de fundamenten van de oude Auckamastins, pal tegenover het Stadhouderlijk Hof. Het was een groot feest, waarbij Amelia en haar moeder natuurlijk aanwezig waren, alsook alle Leeuwarder notabelen. Maria Louise voerde een uitgebreide correspondentie met haar familie, die over heel Europa verspreid was. Haar broer Friedrich bijvoorbeeld, was koning van Zweden. Met de Engelse koning George II voerde Maria Louise eveneens een inten sieve correspondentie, die paste in haar bewuste strategie om geschikte huwelijks kandidaten voor haar kinderen te zoeken. Daar begon ze al vroeg mee; voor Ame lia al in 1725, toen die amper 15 was. De kandidaat moest het liefst een protes tantse prins van enig aanzien zijn. Het was in die tijd gebruikelijk, dat er in de familiekring geïnformeerd werd naar een geschikte prins of prinses. Zo'n kandidaat mocht natuurlijk niet van lage adel zijn, want het Oranjehuis stond zelf behoorlijk in aanzien. Hij moest vermogend zijn en een goede positie bekleden. Katholieken vielen in die tijd bij voorbaat af. Zo bleven er niet veel huwelijkskandidaten over. De uitverkoren prins voor Amelia werd erf prins Friedrich von Baden-Durlach. Hij was klein en tenger, zeer geliefd en zeer begaafd, althans dat werd gezegd, maar dat werd van zoveel prinsen en prinses sen gezegd in de achttiende eeuw. In de brieven van Maria Louise ging het meestal over haar zoon, een vrolijk kind, die goed studeerde in Franeker. Zorgen over haar dochter bleven wat op de achtergrond, maar die zorgen waren er wel. Amelia was een in zichzelf gekeerd kind, zelfs melancholisch van aard. Maria Louise hoopte dat een huwelijk haar uit haar eigen wereldje zou halen. In de onderhandelingen over het huwelijk was één van de belangrijkste bepalingen dat zoons Luthers zouden worden opgevoed en dochters uit het huwelijk in de gere formeerde religie. Het Ryksargyf te Leeu warden bezit een brief uit 1729, waarin Maria Louise nog eens wijst op deze bepa ling, omdat het Badense hof aan Maria Louise had gevraagd of dochters niet Luthers konden worden gedoopt. Maria Louise refereert dan aan de afspraken en wil er niet van afwijken. Het huwelijk vond plaats op 8 septem ber 1727 in Leeuwarden. Amelia was dus nog net geen zeventien jaar. Uit het Resolutieboek van de Staten van Fries land vernemen wij dat er een goedkeu ring van het huwelijk is afgegeven en dat er dispensatie werd gegeven van het gebruik om het voorgenomen huwelijk in de kerk af te kondigen: 'Het engagement van Huwelijk gecontracteerd tusschen de Heere Erfprins Van Baden Durlach en de Princesse Anna Charlotta Amelia van Orange en Nassau..sonder voorafgaande proclamatien over de kerken mogen wor den geconsommeert.' Getekend 31 mei 1727. Karlsruhe Het paar werd met grote vreugde in Baden-Durlach binnengehaald. Een ware bloemenzee viel het bruidspaar ten deel bij de feestelijke intocht in 'Carols-Ruh.' Amelia kwam in een erudiete familie terecht, de regerende markgraaf Carl Wilhelm was een kunstlievend man, hij had in Utrecht gestudeerd. Hij voerde een rijk hofleven, waarbij het hof van Versail les werd geëvenaard. Amelia's man, Frie drich was begaafd en bij velen geliefd. Amelia kreeg al gauw heimwee. Uit de brieven van Friedrich aan zijn schoon moeder Maria Louise in Leeuwarden ver nemen we dat het niet zo best ging met Amelia. Haar labiele geestelijke toestand bracht bij de wederzijdse families grote ongerustheid teweeg. Op 22 november 1728 werd het eerste kind geboren: Carl Friedrich. Het was het eerste kleinkind van Maria Louise die toen 40 jaar was. Vreugde alom. De Staten van Friesland kregen officieel bericht van de vader van de geboorte van zijn zoon. Hij vroeg de Friese Staten of zij de kleine prins als petekind wilden aanvaarden. Toch moest vastgesteld worden, dat het de verkeerde kant op ging met Anna Charlotte Amelia. Maria Louise schrijft aan haar dochter in die dagen: 'Over alles en nog wat ontsteek

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 13