12 je in woede, zowel over mij als over ieder een die je nadert. Je wilt zonder enige orde leven, je maakt de nacht tot dag, je buien zijn grenzeloos.' Maria Louise ver maant haar dan, om toch enige regels na te leven: 'Je moet de tijden van de ere diensten aanhouden, je moet je echtge noot vriendelijk en voorkomend tegemoet treden, je schoonouders gehoorzaam zijn, orde in je dagelijks leven en in je finan ciën houden.' In 1730 bracht Amelia een bezoek aan haar moeder op Soestdijk. Toen zij haar vaderland weer zag en Arnhem naderde, waren de tranen niet tegen te houden. Het verlangen naar de Nederlanden en naar haar moeder was te groot. Terug in Karls ruhe schreef zij haar moeder, dat ze aan vreselijke hoofdpijnen leed en dat haar borduurwerk haar verschrikkelijk moei lijk viel. Ze kon haar moeder eigenlijk niet zo veel schrijven, dat kostte haar teveel moeite. Na de geboorte van haar tweede kind, Wilhelm, op 14 januari 1732, ging het snel bergafwaarts. De geboorte had uren geduurd en ging gepaard met com plicaties. Markgraaf Carl Wilhelm schreef maart 1732 aan stadhouder Willem (IV) van Oranje, dat de geestelijke toestand van Amelia snel verslechterde en dat ze er alles aan deden om haar uit die 'toestand van verwarring' te krijgen. Ze leed aan religieuze waanvoorstellingen, aan hevige uitbarstingen en agressiviteit, vervolgens verviel ze in een volledige zwakte, zodat de omgeving dan dacht dat ze dood was. In ieder geval waren er weinig momenten van helderheid meer. Duitse en Hollandse artsen stonde voor een raadsel. Zij pro beerden het met mineraalwater-kuren, maar niets mocht baten. Intussen was de toestand van erfprins Friedrich ook kritiek geworden. De long ontsteking waaraan hij leed verergerde zo, dat voor zijn leven werd gevreesd. Ook hierover gingen brieven richting Leeu warden. Op 26 maart 1732 stierf Frie drich, 29 jaar oud, waarschijnlijk aan tuberculose. Het Huis van Baden en het Huis van Oranje waren verslagen. Ame lia was weduwe, maar op een moment dat het zeer slecht met haar ging. Omdat ze niet in Karlsruhe kon blijven werd voor haar het oude slot te Durlach ingericht. Ze kreeg twintig man personeel om haar te verzorgen. In 1734, een paar maanden na zijn huwelijk, bezocht Amelia's broer, Willem Carel Hendrik Friso (Willem IV), stadhou der van Friesland, haar en haar kinderen. Hij schreef zijn moeder in Leeuwarden, dat hij zijn zuster totaal apathisch aan trof in een donkere kamer waar zij koffie dronk. Boeken met Franse preken en het Lutherse gezangenboek lagen naast haar. Weliswaar herkende zij haar broer, maar plotseling vroeg zij hem, welke godsdienst hij en zijn moeder beleden. Toen Willem antwoordde dat ze protestants waren, schreeuwde ze: Wat vreselijk voor jullie' en daarop werd ze gewelddadig. Willem riep de artsen en stelde voor om aderla ting toe te passen. De doktoren zeiden dat dat niet kon, omdat eerst de hondsdagen van augustus voorbij moesten zijn. Vervol gens zocht Willem zijn twee neefjes op, de kleine Carl brabbelde dat hij graag naar zijn moeder wilde, omdat zij voor hem moest zorgen, maar dat ze ziek was. Uit de correspondentie met de Badense fami lieleden begrijpen we dat Amelia steeds geïsoleerder leefde. Zij was rustig als nie mand in de buurt was. Dan vermaakte zij Willem Karei Hendrik Friso, Stadhouder Willem IV (1711-1751) zich met het neerkrabbelen van nietszeg gende letters, die ze aan elkaar vast pro beerde te maken met spelden. In oktober 1742 stierf de oude mark gravin, de schoonmoeder van Amelia, zodat de zoontjes van Amelia alleen ach ter bleven. Grootmoeder Maria Louise en oom Willem in Leeuwarden waren nog de enige familieleden. In 1765 stierf Maria Louise. Elf maanden lang was het hof te Baden gedwongen in rouw te gaan en zwart te dragen. Haar zoon Willem was al in 1751 gestorven, haar dochter Amelia leefde nog steeds in het slot te Durlach. Ze zou nog twaalf jaar leven. Op 17 sep tember 1777 kwam er een eind aan haar leven; 45 jaar had ze op haar kamers in krankzinnigheid geleefd. Haar gelukkig ste jaren had ze in Leeuwarden met haar moeder en haar broer doorgebracht. Haar leven was een lijdensweg geworden. Nazaten De afstammelingen van Amelia en Frie drich zijn talloos. Daaronder bevinden zich enkele grote historische personen, zoals keizerin Elisabeth van Oostenrijk (Sisi) en haar echtgenoot, keizer Franz Joseph. Tsaar Nicolaas II en zijn vrouw, tsarina Alexandra van Rusland beho ren tot hun nazaten. De bekende Lord Mountbatten, opperbevelhebber van de strijdkrachten in Zuidoost-Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog, stamt van haar af. De huidige regerende vorsten konin gin Elisabeth II van Groot-Brittannië, koning Juan Carlos van Spanje, koningin Margrethe II van Denemarken en koning Carl XVI Gustav van Zweden, prins Hans Adam II van Liechtenstein en zelfs prins Rainier III van Monaco, zij allen stam men van deze Leeuwarder prinses af. J tt- j FX/SO tüttStose

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 14