Eregalerij: Lucas Pieters Roodbaard, 1782-1851 15 Rita Mulder-Radetzky In deze rubriek stellen auteurs in korte geschreven portretten bekende en minder bekende Leeuwarders uit het verleden aan u voor. Mannen en vrouwen die mede de stad hebben gemaakt tot wat zij nu is. Uit de teksten zal blijken waarom deze vroegere inwoners een plaatsje in deze eregalerij hebben verdiend. Het vijfde portret is gewijd aan Lucas Pieters Roodbaard, ontwerper van stads parken en buitenplaatsen. Gezicht over de vijver van de Prinsentuin naar het Zomerhuis; een aquarel die Eelke Jelles Eel- kema kort voor de algehele vernieuwing van het gebouw in 1842 vervaardigd heeft In 1824 werd Lucas Pieters Roodbaard als 'architect van buitenplaatsen' in Leeu warden ingeschreven. Na enkele succes volle projekten zoals het plan voor de herinrichting voor de Prinsentuin in 1820 heeft hij zich hier gevestigd. Zijn ideeën vielen zo in de smaak dat hij vervolgens ook de opdracht voor de aanleg van de 'groene wandeling' langs de noordweste lijke stadsrand ontving. Lucas Pieters Roodbaard werd op 20 januari 1782 in Rolde bij Assen gedoopt als zoon van Pieter Harms, van beroep hovenier. Lucas moet bij zijn opleiding tot hovenier veel van zijn vaders kennis en ervaring hebben geprofiteerd, mede door dat de vakopleiding van een hovenier toen hoofdzakelijk in de praktijk plaatsvond. De theoretische kennis vergaarde men uit voorbeeldboeken waarin plattegronden van tuinen werden afgebeeld met de noodza kelijke toelichting. De bekendste tuinlite- ratuur uit die tijd bestaat uit de boeken van G. van Laar, Magazijn van Tuinsie raden en van J.C. Krauss, Verzameling van boomen en heesters ter versiering van Engelsche bosschen en tuinen. Verdere bij zonderheden over Roodbaards opleiding zijn helaas niet voorhanden. Bij zijn huwelijk in 1813 woonde hij te Groningen. Naast zijn beroep van hove nier was hij in 1814 als tapper (herber gier) en van 1814 tot 1823 als portret schilder werkzaam. Roodbaard vervaar digde behalve portretten ook pastels met zinnebeeldige en bijbelse taferelen. In 1844 stelde hij pastels ten toon op een expositie te Leeuwarden. Over zijn oplei ding tot schilder is geen nadere informatie beschikbaar. Wat zijn portretten betreft, zijn er werken van hem zowel in de ste delijke verzameling van Leeuwarden als in particuliere collecties bekend. Hier noemen wij het portret van Jan Bieruma Oosting uit 1822, uitgevoerd in pastel, in particulier bezit. Ook enkele portretten van de godsdienstleraar Jilles E. Collard zijn bewaard gebleven in het Gemeente archief van Leeuwarden. Lucas Pieters paste meer technieken toe dan alleen het pasteltekenen. Hij schilderde en lithogra feerde eveneens. Een welgesteld burger Bij zijn komst in Leeuwarden betrok het gezin eerst een huis aan de Eewal. In 1832 kocht Roodbaard een herenhuis aan de westkant van de huidige Bagijnesteeg, op de hoek van de Bagijnestraat, dat hij in 1838 weer van de hand deed. Bij de aan koop moet Roodbaard door de 'zeer nette tuin en bleek met prieel' gecharmeerd zijn geweest. Als tuinarchitect liet hij waar schijnlijk speciaal hierop zijn oog vallen. Vervolgens kocht hij een ruim huis aan de LA» it

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 17