De vroede vaderen besloten 17 Wim Dolk Sprokkels uit de resolutieboeken van de Leeuwarder magistraat, een keuze uit de besluiten van het stadsbestuur ten tijde van de Republiek. Dat college had een veel bredere bevoegdheid dan de huidige gemeenteraad; de onderwerpen lopen uiteen van de benoeming van predikanten tot de bestraffing van overtreders van plaatselijke verordeningen. dat de billietten van de coordedan- sers hier buiten de stad in de Schrans speelende, in de stad aangeplackt, telkens door de wachtmeester ende assistenten sullen worden afgescheurt, ende 't aan- placken voor soo veel doenlijk verhindert (27.10.1682). dat, vermits het repareren van 't uyr- werck in de Nieuwe Thoorn, de ordinaris kloek niet sal komen te slaen, 't welck soude strecken tot groot ongerijff, soo van de burgerije ende ingesetenen deser steede als passagiers de thoornwachter te belasten 's nachts alle geheele uyren met een hamer op de clock te slaen, ende voorts een persoon te huyren, welcke des daeghs van vijff uyr 's morgens tot negen des avondts het selve werek kompt te ver richten (5.1.1683). van een ijder schip ofte wagen met schollen, spieringh ofte varschen haringh, ofte groote sleed met meervisch geladen, sal betaalt worden bij de vercoper en coper elx drie stuivers (12.1.1683). accordeert de gecommitteerden van de Gorredijck in Opsterlandt om in dese stadt een omgangh te mogen doen, ende haer Christelijck voornemen in 't bouwen van een kerek voor de Gereformeerde Gemeente aldaer te effectueren, ende daertoe wegens de stadt te ontvangen seventigh Carolus guldens (5.2.1683). seecker remedie voor de brandende kreeft, sijnde de sieckte welcke tegenwoor- digh onder de beesten in swangh gaat, op morgen tot 10 uyren te doen publiceren ende te afïïgeren (23.3.1683). omine twaliff kussens van desen raad- huyse in de Westerkerck te laten brengen, om in de consistorie ende andere stoelen ghebruyekt te worden, mitsgaders twaliff nieuwe in desselffs plaetse te doen maec- ken (23.3.1683). de bevleckte ende vervuirde boe ken, bij de pensionarien uytgeschift, naa te sien, ende indien van kleine waardije worden bevonden, deselve aan de copiis- ten te vereeren (20.4.1683). nadien eenige practisijns hun niet en ontsien, dronken, andere sonder mantels, met stocken en honden voor recht te ver schijnen, streckende niet alleen tot con fusie ende verstoringe van de rechtdagh, maar ook tot vilipendentie en kleynachtin- ge van 't Edele Gerechte dat naa desen alle practisijns, voor recht comparerende, aldaar nochteren, met een eerlijk habijt en mantel bekleed, sonder stocken en honden geholden sijn te verschijnen (27.4.1683). de groffsmidt op de smalle Nieuwe- stadt te accorderen omme voor sijn inge- huyrde huysinge een noodstal te mogen setten, gesien sijn praesentatie omme des saturdaghs voor noen, geduierende de vleesmerckt geen paerden te beslaen en de stal in dier voegen met plancken te maecken, dat deselve, in de roijenge nef- fens de vleeschbancken gelijck staende, soo wel als die oock met vleesch ofte speek konde worden bemerekt (25.5.1683). door omslagh van twee trommen te laten verbieden, dat niemand, bayende in de stadsgrachten, hem naakt op de sin gel sal mogen begeven noch oock van 't vallaat (verlaat, schutsluis) ofte de brug gen over des stads grachten ende andere diepten door de singel lopende te sprin gen, bij poene van drie Carolus guldens, sullende de breucken bij de kinderen ver beurt bij d'olders moeten worden voldaan (15.6.1683). te beletten 't speelen met teerlingen, onder ofte over, om koeck ofte anders- ints, 't dobbelen en sitten off speelen met draijborden, soowel op 't Merckt, Ruy- tersquartier, achter ende op de wal, soo door 't benemen van derselver teerlingen, als aen stucken slaen van haere speel en draijborden (20.7.1683). het grote ijseren krolwerk staande op de Jacobiner kerke toorn daar af te laten neemen, opdat door de overgrote swaarte van 't selve de toorn bij storm ende onweer niet en come te storten in de kerek, voorts een behoorlijk cruys, geproportioneert naa des toorns grote, daar weder op te brengen (24.8.1683). dat de twaalff stoelen in de raadca- mer met nieuw groen laken, gelijk de kus sens sijn, sullen worden overkleed ende 's stads wapen op 't rugpand van de praesi- dentsstoel geborduyrt (30.8.1683). de procureur M. van Jeveren te gelas ten sijne achterstallige gerechts regalia te voldoen voor de aanstaande rechtdagen, bij gebreke dies sal de penne in de kraam worden geleght (20.9.1683). twee van de kinderen bij de lieute nant Echten nagelaten en van de stad Embden herwaarts gesonden, voor stads-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 19