Lcovoc^ Inhoud iét> Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd samen met het Historisch Centrum Leeuwarden. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers f 10,- Redactie Jan Faber Anneke Hellinga Corien Rattink Tom Sandijck Klaas Zandberg Andere medewerkers aan dit nummer Bearn Bilker Leon Bok Jurrie Coenrades Wim Dolk Alexander Jager Anna de Jong Jan Jongepier Auke van der Kooi Gjalt van der Kooi Rita Mulder-Radetzky Baukje Overwater-Brandt Leendert Plaisier Wim van Rijnsoever Meindert Schroor Dirk Swierstra Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden tel. (058) 233 83 99, fax (058) 233 23 15 e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Lidmaatschap/abonnement 40,per jaar. Ledenadministratie: Diaconessenpark 38, 8917 GA Leeuwarden, tel. (058) 212 63 29 e-mail ledenlevwerd@angelfire.com. Opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Grafisch Bedrijf Hellinga b.v. Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1400 ex. Foto-omslag: Bloemenmarkt bij de Waag, ca. 1932. Door verbreding is de rechterzijde van de Peperstraat nog niet bebouwd, met als resultaat een uniek door kijkje op de bebouwing van de Groentemarkt nummer 5 juni 2001 Gewone spulletjes van gewone mensen 1 We hewwe un woanskip 2 Jeugdherinneringen: er viel veel te zien 3 De restauratie van een vorstelijk orgel 6 Havank en de architectonische miskraam 8 Anna Charlotte Amelia, 1710-1777 9 Molema Landeweers machinefabriek en scheepswerf 13 Eregalerij: Lucas Pieters Roodbaard, 1782-1851 15 De vroede vaderen besloten 17 Hartelijke groeten 19 Vreeselijk ongeluk nabij het station te Leeuwarden 20 Oproep aan alle miliciens en landweermannen 21 Gedane zaken: bakkerij Tromp 24 Van Noorderkerk tot It Aljemint 25 Begintijd van de telefoon in Leeuwarden 27 Nieuws Monumentenzorg 30 Aed Levwerd 31 Historisch Centrum Leeuwarden 32 Brievenbus/Mailbox 33 Prijsvraag 34 AedLevwerp) Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwar den. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het boeiende verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, lezingen, de organisatie van de Open Monumentendag en andere activitei ten, zoals de Liwwadderdag.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 2