Nieuws van monumentenzorg 30 Actualisering momumentenregister Leeuwarden is een van de grotere monu mentengemeenten van Nederland. Momen teel telt de gemeente 668 rijksmonumen ten, waaronder 14 complexen die meerdere objecten bevatten. Men mag er van uit gaan dat deze monumenten op adequate wijze zijn geregistreerd, maar de vraag is of dat wel zo is? Er zijn soms fouten in het register geslopen doordat eigendomsoverdrachten, kadastrale ver nummeringen, splitsin gen of samenvoegingen, wijzigingen van straatnamen, enz. niet nauwkeurig bij gehouden werden. Ontwikkelingen in het verleden zijn zo snel gegaan dat informa tie al gauw achterhaald was of niet door kwam. Dat heeft er toe geleid dat vastge legde informatie in sommige gevallen niet meer direct te herleiden was, zonder zelf op onderzoek uit te gaan. Het opnieuw identificeren van monumenten werd nood zakelijk. Veel waardevolle panden aan de Nieu- westad bijvoorbeeld zijn beschreven aan de hand van enkele regels tekst, adres en het perceelsnummer. Veel van deze panden zijn echter hernummerd of opgesplitst voor winkels en appartementen en al snel is niet meer duidelijk of bijvoorbeeld dat waarde volle achterhuis beschermd is of niet. Naast het identificeren van beschermde monumenten wordt ook zoveel mogelijk informatie vergaard door onderzoek in de archieven van ondermeer de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijks dienst voor Oudheidkundig Bodemonder zoek en door veldverkenning. Het veld werk omvat o.a. het vastleggen van de belangrijkste kenmerken en waarden van de monumenten. Bij gebouwde monumen ten wordt getracht zowel een beschrijving van exterieur als interieur te maken. Dankzij de inzet van hedendaagse tech nologie zijn we beter in staat in te spelen op de ontwikkelingen van de toekomst. Na afloop van het project is de gewenste situatie bereikt, te weten: een register dat betrouwbaar, actueel en toegankelijk is. Dat register zal dan een erkende hoek steen zijn voor de rechtszekerheid in het economisch verkeer rond rijksmonumen ten en met behulp van het geactualiseerde register zal bescherming van ons waarde vol erfgoed duidelijker worden en op meer gefixeerde waarden komen te berusten! Gedurende en na de actualisering zullen de Rijksdiensten hun werkwijze zodanig aanpassen dat het register optimaal blijft functioneren. Daarmee zal voor de vele monumenten in Leeuwarden zelf niet veel veranderen, maar op de achtergrond zeker wel. In de komende jaren hoop ik u op de hoogte te houden van het project en wellicht zelfs meer gericht op Leeuwarden. Leon Bok De renovatie van de Vischmarktpijp Tot de beeldbepalende monumenten in Leeuwarden behoort een bonte schake ring bouwwerken,waaronder zeker ook de zogenaamde pijpen, de stenen bruggen over de nog aanwezige grachten in de bin nenstad. Deze bruggen zijn uitgevoerd als lange rechte halfcirkelvormige of ellips vormige tongewelven. Van het grachtenstelsel in Leeuwarden zijn een aantal waterlopen intact geble ven, terwijl andere gedempt zijn. Op de kruising van de Wortelhaven met de Voor streek, op de plaats van de Vischmarkt pijp, vinden we een voorbeeld van een gedempte en een nog bestaande gracht. De gracht door de Wortelhaven vormde een eenheid met de grachten door de Eewal, het Gouverneursplein en het Herenwal- tje. De grachten door deze straten zijn gedempt in 1884, maar de gracht door de Voorstreek bestaat nog. De Vischmarkt pijp is één van de bruggen over de gracht van de Voorstreek. Van oudsher moeten er bruggen over de grachten zijn geweest. Aanvankelijk waren die van hout. Stenen bruggen werden in Friesland pas vanaf De Vischmarktpijp in 1790 de late middeleeuwen aangelegd. Aan de noordoostzijde van de Vischmarktpijp werd een muurfragment aangetroffen van de eerste stenen brug over de Voor streek, ter plaatse van de Vischmarkt. Dit muurfragment was ruim 1.75 m lang. Aan de grachtzijde was de aanzet van een boog zichtbaar. Uit het steenformaat van het muurfragment kan worden afgeleid dat de brug omstreeks 1550 aangelegd moet zijn. Over de omvang van de mid deleeuwse brug is niets bekend. In het eerste kwart van de 17de eeuw is deze brug vervangen door de huidige, die ruim een meter ten westen van zijn voorganger werd aangelegd. Al voor de aanleg van de nieuwe brug werd hier, op de laat-middeleeuwse brug, de vismarkt gehouden. In 1609 kwamen financiën beschikbaar uit de verkoop van het Stedelijk Tuchthuis om de Vischmarkt pijp te vernieuwen, waarvoor in het jaar daarvoor bouwmateriaal was gekocht. Gelijktijdig kreeg de Wortelhaven een brug. De Vischmarktpijp werd versierd met blauwe arduinen bogen die in het mid den het stadswapen droegen. Deze stenen, waarvan niets bewaard is gebleven, waren vervaardigd in Dordrecht. Wanneer de brug precies is voltooid, kunnen we uit de bronnen niet opmaken, maar de bouwers zullen hun werkzaamheden in 1612, of kort daarna, afgerond hebben. Het gewelf van de Vischmarktpijp vorm-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 32