Nieuws van Aed Levwerd 31 de oorspronkelijk een eenheid met de brug van de Wortelhaven. De bruglichamen zijn nagenoeg identiek van vorm en gelijktijdig tot stand gekomen. De brug van de Wortel haven is dwars op die van de Vischmarkt gestoken. De gewelfwand is circa 38 cm dik. De binnenzijde van de brug bestaat uit gele steen. Deze stenen zijn met hun korte smal le kant naar de buitenzijde toe gemetseld. Hier bovenop liggen drie afdeklagen van op hun vlakke kant gemetselde rode en gele steen. De brug van de Wortelhaven is gro tendeels verwijderd; alleen bij het snijpunt op de Vischmarktpijp zijn nog wat steenres tanten over. De brug van de Vischmarkt wijkt van andere tot dusver bekende pijpbruggen in Leeuwarden af door de aanwezigheid van op betrekkelijk regelmatige afstand gemetselde poeren aan de lange zijden. Hun aanwezig heid vormde de aanleiding voor de gemeente om een onderzoek in te stellen dat door mij is uitgevoerd. De poeren zijn niet aangebracht om het tongewelf te ondersteunen, maar vor men de basis voor de kramen van de vroegere vismarkt die hier gehouden werd tot 1903. Het noordelijk deel van de brug werd in 1641 omgevormd tot een vlak plein. In dat jaar liet de stadsraad voor de afslag van de vis aan deze zijde ook een zogenaamd Mijn- of Mijn- ingshuisje bouwen. De plaats van de afslag werd in 1663 met ijzeren leuningen versierd. In 1697 werd de Vischmarkt overdekt door de aanleg van twee op stijlen staande daken. In 1817 werden die afdaken vernieuwd. Een tekening van omstreeks 1780, aanwezig in het Gemeentearchief, geeft een beeld van de overdekte Vischmarkt. Uit deze en andere tekeningen is af te leiden dat de pilaren geen direct verband hadden met de poeren, omdat de pilaren daarvoor te ver uit elkaar stonden. Waarschijnlijk was er een tussen- constructie, bijvoorbeeld een reeks balken, aanwezig. In 1851 werden de visbanken van de Vischmarkt verwijderd. Vanaf dat jaar werd de zeevismarkt gehouden in een nieuw gebouw aan de Oosterkade, terwijl alleen de riviervis nog op de oude plaats werd verhandeld. Toen moet de brug zijn voorzien van de thans nog aanwezige geblokte poorten. Voor 1903 moet ook de riviermarkt zijn verplaatst. Oorspronkelijk is de brug circa 40 m lang geweest. Toen aan de noordzijde het gedeelte met plein en afslaghuisje is ver wijderd en aan de zuidzijde het gedeelte met de trappen, zal de brug zijn ingekort tot de huidige lengte van iets minder dan 25 m. Deze inkorting heeft omstreeks 1851 plaatsgevonden. Slechts het gedeelte waar ooit de visbanken stonden is behouden. Oude prenten en kadasterkaarten geven echter nog een indruk van de oorspronke lijke toestand. Alexander Jager Actie voor behoud molenromp Vliet De raadscommissie Stadsontwikkeling ver zet zich tegen het voornemen van burge meester en wethouders om de molenromp aan het Zuidvliet te slopen. Het gaat om de vierkante onderbouw van de zeventiende- eeuwse molen De Haan aan het Zuidvliet, op het voormalige terrein van stoomketel- fabriek Henny van Duuren. B en W willen dat het bouwwerk wijkt voor nieuwbouw, maar de commissie Stadsontwikkeling heeft het sloopbesluit verworpen. Bewo ners van het Vliet verzetten zich even eens tegen afbraak. Zij gaan een stichting Laat de haan weer kraaien oprichten voor behoud van de molenromp en wederop bouw van de molen. Aed Levwerd heeft vorig jaar, in een brief aan B en W erop gewezen dat de molenromp één van de laatste verwijzingen vormt naar het ambachtelijke verleden van het Vliet. Jaarvergadering In de kosterij van de Grote Kerk vindt op dinsdag 26 juni de tweede jaarverga dering van Aed Levwerd plaats; aanvang 19.30 uur. In aansluiting op de vergade ring wordt een rondleiding door de Grote Kerk verzorgd door Hendrik ten Hoeve en andere deskundigen. Inmiddels hebben alle leden hierover bericht gehad. Open Monumentendag 8 september In Leeuwarden is dit jaar het thema voor de Open Monumentendag historische hore ca. Op zaterdag 8 september zal tussen 10.00 en 17.00 uur een aantal (voorma lige) kroegen, herbergen, hotels, socië teiten en bordelen in de binnenstad zijn geopend voor publiek. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd, verschijnt een uitgebreide publicatie over historische horeca en is er een tentoonstelling in het Historisch Centrum Leeuwarden. Als u nog oude foto's, documenten of verhalen bezit over het uitgaansleven in oud Leeu warden, dan horen wij dat graag van u. Andere activiteiten van Aed Levwerd en Historisch Centrum Leeuwarden Via een aparte brief zijn de leden op de hoogte gebracht van de activiteiten in mei, juni en juli. Dat waren het bezoek aan de Friesche Club, een rondleiding over de Algemene Begraafplaats en een rondlei ding over de tentoonstelling Stadsarcheo logie Leeuwarden. Ook aangekondigd, maar hier nog even apart vermeld: 7 juli, aanvang 11.30 uur: excursie naar Kampen waar deskundigen zullen rondleiden langs monumenten en museale instellingen. Inlichtingen bij Klaas Zandberg/HCL, (058)233 83 99.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 33