Nieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Histoarysk lciJfoJH'stor'sch Sintrum I Centrum Ljouwert ■éér' Leeuwarden 32 Een recente aanwinst van het HCL: een foto van de Leeuwarder schutterij op oefening omstreeks 1900. De middelste figuur met een knie op de grond is P.N. Boomsma, die deze foto lange tijd in zijn bezit had. De foto is onlangs geschonken door de heer A. Harms te Stiens Gemeentearchief wordt Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) Op woensdag 9 mei 2001 was het zover: met de onthulling van nieuwe bordjes aan de gevel en op het hek door wethouder Arno Brok werd de naamsverandering van het Gemeentearchief een feit. Met de nieuwe naam wordt beter dan voorheen het brede takenpakket en de cul turele functie van onze instelling tot uit drukking gebracht. Het HCL was immers al jaren meer dan alleen maar de wette lijke bewaarplaats voor de archieven van de gemeente Leeuwarden. De collecties waren al zoveel meer: met enkele honder den archieven van particuliere herkomst, een bibliotheek van vijftienduizend ban den en vele tienduizenden foto's, prenten, kaarten en tekeningen. Maar ook de taken worden tegenwoordig heel wat breder opgevat dan vroeger het geval was. Waar vroeger het Gemeente archief bleef wachten op de bezoekers die zelf maar het initiatief moesten nemen om te komen, worden de doelgroepen nu steeds actiever benaderd. Uiteenlopende activiteiten, zoals rondlei dingen en educatieve projecten worden op maat toegesneden op de behoeften van bepaalde groepen. Fototentoonstelling Leeuwarden 2000- 2001 Tot en met 1 augustus is in de ver nieuwde expositieruimte van het HCL de tentoonstelling Veranderd stadsbeeld Leeuwarden 2000-2001 te zien. Wethou der Marga Waanders verrichtte de ope ningshandeling op maandag 14 mei in het Patershuys aan de Bagijnestraat. Ter gelegenheid van de foto-estafette werd ditmaal de expositie aangeboden door Reclamebureau Bouman Recente publicaties over Leeuwarden Hellinga, O. 'Gespecificeerde burgeren ende inwonende personen der stadt leeuwarden': een gedwongen lening uit 1577. -De Vrije Fries 80 (2000), p.143-166 (Heffing om een tekort in de gewestelijke kas te lenigen). Laferte, M. Jacobus Sibrandi Mancadan (1602-1680). Doctoraalscriptie kunstgeschie denis R.U. Groningen (Schilder o.a. te Leeu warden). Cleef, A.E. van, en E.Th.R. Unger. De geschie denis van het pand aan de Weerd no. 18 te Leeuwarden. Haarlem, 2001. BWL's familie-album: Beter Wonen in Leeu warden en Leeuwarderadeel; samengest. door T. Sandijck en J.L. Kalff, Leeuwarden 2000. (De geschiedenis van 1913-2000 van Beter Wonen, Woningstichting Leeuwarden-Leeu- warderadeel en hun voorlopers; publ. t.g.v. het opgaan van BWL in Corporatieholding Friesland in 2001). Jansen, D. Een occulte ader blootgelegd over drie leden van het geslacht Thoden van Velzen.-De Vrije Fries 80 (2000), p. 81-104 (o.a. ds. Syo Kornelius Th.v.V.). Halbertsma, H. Herinneringen aan Nanne Ottema (1874-1955). -De Vrije Fries 80 (2000), p.125-142. Bloem, W. Voor ons vielen: het verhaal ach ter negen gevallen Friese spoormensen in de Tweede Wereldoorlog. Zpl., 2001 Gemeentebelangen Public Interests. Stichting V/H de Gemeente. Leeuwarden 2001 (Cata logus van in het najaar van 2000 uitgevoerde kunstprojecten). LA» it

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 34