ANNA CHARLOTTE AMELIA, DOORLUCHTIGE HOOGHEIT GEBORE PRINSESSE VAN ORANJE Doorluchtige Prinfes Uwe Hoogheits AAN HAARE EN NASSAU, ENZ, ENZ, ENZ. Doorluchtige Prinfes, dit leert gy door de waarheit, Die u van kindtsbeen af zal worden ingeprent; Die in Godts kerke blinkt in haare volle klaarheit, Als 't fchittrend zonnelicht aan 't hemelfch firmament. Gelukkig zyt gy in Godts hemelfch Ryk geboren In Jeliis waare Kerk, van bygeloof bevrydt, Daar gy zult, met der tyt, de zuivre leering hooren, Als door het Sakrament des Doops in haar gewydt. Godt wil in uwe ziel de kracht der waarheit prenten, Als hier 't Hiftorilicht ftaat op 't papier gemaalt! Zy blinke als glanflig gout op blanke perkamenten In uwe Vorftenziel, door Goddlyk licht beftraalt! Godt zy uw deel, Prinfes, uw zalighcit, uw leven, Zoo wordge eens in zyn ryk tot Ryksvorftin verheven jOorluchtige Prinfesdie in uw teder leven Reeds wiffe blyken geeft van uwen hoogen geeft Naardien men ziet dat gy van zelve als word gedreven Tot zaaken, daarmen klaar uw kloek vernuft in leeft. Gy toont zelf lezensluftaleer gy kond begrypen Hoedat de letters ftaan gefchaart in haar verbandt; Zoodat gy vroeg hier op Zult uwe zinnen flypen, En walfen zoo allengs in kennis en verftandt. Dit is het denkbeeldtdatwe, in hoope, van u maaken Prinfes, waartoe gy fteun van vaft betrouwen geeft; Dewylmen 't vier reeds ziet in uwen boezem blaaken Waardoor gy uit den aart naar 't licht van Wyfheit ftfeeft. Wat wonder t daar gy uit ORANJE zytgefproten, En, naar Vrou Moeders zyde, uit HESSENS Stam geteelt? Als d' Eerftgcbore van 't paar Vorftelyke Loten Waar in men ziet met vreugd' het Ouderlyke beeldt. Met blydfchap zien wy dat de Hemel U komt fterken Met friffelevenskracht, en niewe levensbloei: Hy zalnaar onzen wenfchin U ook verder werken Al 't geene U dienftig is tot uwen vollen groei Doch ik koome onderwyl hier uwe zinnen ftreelen, Als die des Prinfen, met Verbeeldingen der Schrift, DerGoddelyke Schrift: waardoor U, onder't fpeelen De kennis van 't gefchiedde als word in 't hart gegrift Dus zingt en vjenfcbt Demur dm dm iS t.« IVjm.widi1711. Ootmoedige, en zeer getrouwe Vicnm FRANCOIS HALMA. 3 De eerste en laatste pagina van een lofdicht op Anna Charlotte Amelia, prinses van Oranje en Nassau, etc. opgenomen in een verzameling lijkklachten, n.a.v. het verdrinken van Prins Johan Willem Friso, 1712

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2001 | | pagina 40