11 Het laden van een schip voor Engeland bij de CCF, circa 1923; aan de overzijde van het Kanaal het PEB; op de achtergrond aan het Vliet de oliefabriek die in juni 1924 is uitgebrand; de ruïne bleef staan tot circa 1936 (Foto: Collectie G. Epema) van de Willem Lodewijkstraat vanaf de Julianastraat gerekend. Iedere dag wan delde hij met zijn herdershond naar het bedrijf. Pas in het begin van de dertiger jaren vestigde zich de Electro Blikfabriek van de familie Hofmeester aan de Woud- mansstraat. Het bedrijf was gestart in het pand tegenover de Tweede Kanaalsbrug waar later het kaaspakhuis van Posthu mus en Van der Rheidt in zat en waar nu de Franklinstraat begint. Vervolgens werkte men in de fabriek aan de Emma- kade noordzijde, later overgenomen door pepermuntfabriek Van Slooten uit Har- lingen. De nog jonge directeur Hein Hof meester passeerde ons huis dagelijks per auto. De Onttinningsfabriek, waar blikafval van tin werd ontdaan, kreeg plaats tus sen Electro Blikfabriek en Draadindu strie, naast een belangrijke leverancier en niet ver van de blikfabriek van de CCF. De Tijnjestraat Op Tijnjestraat 3 woonde dus de familie Epema. In de Tijnjedwarsstraat (5), op het terrein van Koopmans, de familie Oostra, vader, moeder en dochter Tiny. Bij de APC een echtpaar met dochter van wie ik de naam niet ken. Achter de gieterij (4), zoals eerder gezegd, Jan de Pypstomer. Bij Halbertsma de families Terpstra, vader Johannes, moeder en de dochters Jantje en Pietje en Elzinga van wie ik alleen twee zoons gekend heb, Jan en Tjeerd. In de bocht van de Tijnjestraat had Van Tuinen een kennel/fokkerij van Sint- Bernhardhonden (8). Toen de Electro Blikfabriek gebouwd werd kwam daar ook een bedrijfswoning bij waarin de familie Drijver woonde (7). Bij Zoffmanns Laboratorium (9) kreeg het echtpaar Kiers-Sevenster een huis. Ferwerda, de beheerder van de LWS- jachthaven, woonde in een ark in die haven. Je kon er komen via een voetgan gersoverweg over de spoorbaan. In totaal dus ruim dertig personen, die aan de Tijnjestraat woonden. De Julianastraat In de Julianastraat stond een rij van acht huizen. Te beginnen bij de Tijnjestraat: In het hoekhuis woonde de familie Süsz- kind, leraar Duits aan de MTS met zoon tje Bob. Het gezin verhuisde naar de Groningerstraatweg waarna de familie Haye van der Werf er in trok met zoon Lo en dochter Mimy (later Mieke). Van der Werf werd de promotor van Friesche Vlag Koffiemelk. Na hun verhuizing naar de Havikstraat bewoonde de familie Vis ser, verzekeringsinspecteur met zoon Jan het huis. Het volgende huis werd eerst bewoond door familie De Roos en later door de familie Brandt met dochters Gerda en Elly en de tweeling Jan en Wout. Brandt was hoofd van de BLO-school aan de Groeneweg. Verder ben ik niet zeker wie waar woonde maar het waren de families: Meijer met dochter Annie, kostganger Koopmans en pleegzoon Atie Reitsma. Klopma, met zoons Herman en Geert, voordat ze Hotel De Waag aan de Nieu- westad overnamen. Van Wijk (2 zoons en dochter Jo); De Vries (toen met Simon, Aukewillem en Jacoba, nadat het oudste zoontje Auke was overleden). De Vries was onderwijzer aan de christelijke school in de Willem Sprengerstraat. Zwolsman, scheepsontwerper. Hij kwam om toen zijn huis in de Tweede Wereld oorlog door een vliegtuigbom werd getrof fen. Smit met een kruidenierswinkel. Mevrouw Smit verongelukte omstreeks 1938 toen ze op de fiets werd aangereden. En verder woonden er: Op de hoek met de Kanaalweg (3) woon de brugwachter Iedema, van de Tweede Kanaalsbrug. Aan de Kanaalweg ZZ stond naast de brugwachterswoning een huis (2A) dat voorzover ik weet van Van Hulzen was, die een lijstenmakerij op de Emmakade ZZ had tussen de Margarinefabriek en Emmastraat. Er hebben in onze tijd een paar families in gewoond, maar hun namen weet ik niet, wel dat Van Hulzen er zijn mooie, open, gele Spijker-automo biel in de garage had staan waarmee hij zo nu en dan uit toeren ging. Achter ons woonden nog de Landstra's. We konden in eikaars tuinen komen. De beide dochters zijn dienstmeisje bij ons geweest. Vrouw Landstra paste zo nu en dan op mij en mijn broers. Naast de Coöp. Zuivelfabriek Emmakade

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 13