La» it 23 om hier een toren te bouwen. Nadat B en W met het voorstel waren gekomen dat de Raad, van oordeel dat het symphatieke streven van V.V.V. en Het Torenfonds steun verdient, zich in principe bereid verklaart om te zijner tijd overleg te plegen omtrent het bouwen van een toren trok Molenaar zijn motie in en werd die van Praamsma met 23 tegen 4 stemmen verworpen. Na 120 jaar een Nieuwe Toren? Hierna was het weer een hele tijd stil. De oorlog brak uit en alles werd op een laag pitje gezet. Het fonds leidde een sluime rend bestaan maar was door goed beheer toch gegroeid tot een 150.000,- in de jaren zestig van de vorige eeuw en groeide tot ruim twee ton in de jaren zeventig! In 1972 werden het carillon en het koepeltje op het stadhuis gedeeltelijk op kosten van het fonds gerestaureerd, zodat in ieder geval het carillon weer zijn tonen over een deel van de binnenstad kon laten horen. Ook de stichting die de herbouw en restau- Ontwerp voor een nieuwe stadstoren door de architecten A. Baart en J.E. Wiersma, 1935 De Nieuwe Toren op een panorama van Leeuwarden uit 1729 ratie van de Sint-Bonifatiustoren regelde kon op een bijdrage rekenen. Het laatste geld werd uitgegeven ten behoeve van de restauratie van de Oldehove in 1998. Enkele jaren geleden vierde bouwbedrijf Tadema uit Leeuwarden een jubileum. Ter gelegenheid hiervan werd een fonds gesticht met onder andere de bedoeling om de Nieuwe Toren weer op de oude plaats te reconstrueren. Later kregen zelfs de architecten Peter Walon uit Leeuwarden en Rein Hofstra uit Grou opdracht een moderne Nieuwe Toren te ontwerpen. Over dit ontwerp wordt nog steeds onder handeld met de gemeente Leeuwarden en opnieuw staan B en W niet te trappe len om dit fantastische project te helpen realiseren. Het nieuwe ontwerp gaat uit van het feit dat er een horecagelegenheid komt met een hangend terras op de plaats van de voormalige kapel. Hieronder kan eventueel nog geparkeerd worden. In de top van de toren is, in een soort schaal, een prachtig uitzichtplatform gedacht. Het carillon zou terug moeten keren, zodat zijn klanken weer over de gehele binnenstad kunnen worden gehoord. Mij dunkt een toren die haar nut kan bewijzen! Zo'n project kan eventueel in gedeelten worden gerealiseerd. Er zal dus weer een torencommissie dienen te worden gevormd die voortvarend met alle betrokkenen aan het werk zal moeten om er voor te zorgen dat de Nieuwe Toren -wat een toepasselijke naam overigens- na 120 jaar weer terugkeert in het Leeu warder stadsbeeld. Ontwerptekening van de ruim 60 m hoge 'nieuwe' Nieuwe Toren door Walon en Hofstra, 2000

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 25