Lcovor^ ca»; 27 voornamelijk op de portretfotografie toe legt. Sinds 1898 is de 'Studio' gevestigd in de Grote Hoogstraat op nummer 9. Hier woonde van 1896 tot 1902 haar tante Riemke Deelstra. Ruurdtje zelf is volgens de bevolkingsregisters bij haar ouders in de Lange Marktstraat blijven wonen. In maart 1909 vertrekt zij met haar ouders naar Den Haag. Volgens berichten uit de familie heeft zij de camera nimmer meer ter hand genomen, doch voortaan de kost verdiend als boekhoudster. Dra matisch is het verhaal over de Belgische kunstsmid, die haar volledig ruïneert in een huwelijk (gesloten in 1937), dat fei telijk slechts een half jaar stand houdt. De officiële scheiding vindt pas plaats in 1960. Ruurdtje woont vanaf 1942 bij haar weduwe geworden zuster Riemke en over lijdt in Den Haag in 1964. Aaltje de Jong De schipper Hans de Jong, dan komen de uit Oudeschoot, vestigt zich in 1869 in Leeuwarden, met zijn vrouw en twee dochters van wie Aaltje (geboren te Leeu warden op 15 juni 1864) de oudste is. Hij gaat werken als koopman en tapper, later als arbeider. Het gezin woont op diverse adressen in de stad. Onder andere trek ken zij in februari 1889 in een pand aan de Tweebaksmarkt Dit huis naast de Galileërkerk, waar in de jaren 1860 ook juffrouw G.H. Matthijssen enige tijd domicilie had, is rond 1902 afgebroken ten behoeve van de bouw van het post kantoor. Dochter Aaltje, die sinds 1881 als winkeljuffrouw bij koekebakker Wijbran- di op de Wirdumerdijk (nr.39) inwoonde, gaat weer bij haar ouders wonen en drijft daar een winkeltje in tabak en sigaren. Tevens is zij onderwijzeres in de hand werken. Waarschijnlijk helpt zij ook haar broer Hendrik (in 1873 in Leeuwarden geboren), die omstreeks 1893 begint te werken als fotograaf, eerst aan de Sta tionsweg en later aan de Grachtswal. In december 1895 zal het atelier 'Photograp- hie De Jong' verplaatst worden naar het pand Nieuwestad 53. Hendrik sterft ech ter op 1 december aan de tering. Aaltje zet het bedrijf van haar broer voort op het nieuwe adres. In 1901 huwt zij de handelsreiziger en weduwnaar met twee dochters Ger- rit Heslink (zich noemende: Hesselink en geboren te Nordhorn in Pruisen in 1869). Samen krijgen zij in 1902 nog een zoon: Hendrik Hans. Al gauw wordt Aaltje in het atelier bijgestaan door haar echt genoot. Ook de zoon wordt fotograaf en werkt mee. Zij openen filialen in Heeren veen en Sneek. In 1934 is de zaak opgeheven. Aaltje overlijdt twee jaar later. Haar echtgenoot vertrekt nog hetzelfde jaar naar Heelsum. Zoon Hendrik Hans vestigt in 1934 elders in de stad een handel in papier en ver trekt in 1937 naar Amsterdam. Trijntje Madiol-Ganzinga Trijntje Madiol-Ganzinga (Oostrum 1857-Leeuwarden 1943) trouwt in 1880 te Leeuwarden met de uit Groningen afkom stige Jan Roelfs Madiol. Deze is onderwij zer aan gemeenteschool 9 (armenschool voor jongens) in de Kalvergloppe, het gebouw waar tegenwoordig het bestuurs centrum van Leeuwarden is gevestigd. Zij krijgen zes kinderen, waarvan slechts drie de kleuterleeftijd te boven komen. In 1902 verhuist het gezin naar het pand Weerd la, waar mevrouw Madiol een winkel in fotografieartikelen opent. Behalve deze artikelen verkoopt zij ook foto's van stadsgezichten en historische gebeurtenissen. Sinds het begin der jaren 1850 komen stereofoto's in zwang, aan vankelijk met een gewone, later met een binoculaire camera gemaakt. Deze foto's kunnen worden bekeken door een speci aal apparaat, de stereoscoop, waardoor men een driedimensionaal beeld waar neemt. Dit maakt ze vooral geschikt voor stads-, dorps- en landschapsbeelden en zeer gewild als souvenirs. Mevrouw Madi ol-Ganzinga verkoopt in haar winkel zelf gemaakte stereofoto's met Leeuwarder stadsgezichten. Vrijwel al haar foto's zijn, veelal met blind stempel, gesigneerd: C. Madiol-Gan zinga. (De C. van Catharina, deftig voor Trijntje). Vandaar dat algemeen is aange nomen, dat mevrouw Madiol de maakster is. Of de heer Madiol (die als onderwij zer niet zonder dreiging van baanverlies tevens het beroep van fotograaf kon uitoe fenen) onder de naam van zijn echtgenote niet hier en daar in de vervaardiging de hand heeft gehad, is in de historie verbor gen. In ieder geval doet Trijntje Madiol, als haar echtgenoot in 1913 overlijdt, de zaak over aan Hendrikje van der Veer- Swart, en verhuist naar de Maria Loui- sastraat. Van mevrouw van der Veer zijn ons geen foto-opnamen bekend. De tentoonstelling is nog tot 9 augustus te zien in het Historisch Centrum Leeuwar den, Grote Kerkstraat 29. Geopend: dins dag, woensdag, vrijdag 8.30-16.30 uur, donderdag 8.30-21.00 uur. Stereofoto van de noordzijde van de Nieuwestad, bij het Herenwaltje, 1904 (Foto: C. Madiol-Ganzinga)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 29