Was burgemeester Epeus Wielinga (circa 1643-1718) een sleperszoon? 1 Onno Hellinga In de achttiende eeuw waren de Wielinga's een van de vermogendste en invloed rijkste geslachten binnen het Friese politieke bedrijf. Rond de raadsheer dr. Epeus Wielinga (1702-1773) spande zich een familienetwerk, dat zich uitstrekte tot in alle geledingen van de toenmalige hoofdstedelijke en gewestelijke bestuurslagen. De basis daarvan was gelegd door zijn gelijknamige grootvader Epeus Wielinga (circa 1643-1718), die twintig jaar burgemeester van Leeuwarden en nog langer lid van Gedeputeerde Staten was. Zijn afkomst was tot dusverre in nevelen gehuld. Een ordinaire burenruzie die zich in het begin van de achttiende eeuw rond de persoon van wolkammer Johannes Bodendijk in de Bagijnestraat afspeelde, werpt daar evenwel een nieuw en uiterst verrassend licht op. Het enige wat tot nog toe bekend was over de ouders van Epeus Wielinga is afkomstig uit een tweetal familieaante keningen, die hijzelf op een bijbelblad heeft gemaakt. Zijn moeder Jeltie Ipis overleed op 9 mei 1658, 'zijnde in haar 42ste jaar,' en zijn vader Eewert Clasen sloot in 1662 de ogen. En dat is meteen ook alles wat we van dit echtpaar weten. Waar ze woonden, wat ze voor de kost deden en hoe arm of rijk ze waren, blijkt nergens. Deze en andere aantekeningen over de familie Wielinga zijn ons alleen in afschrift bekend, die in de vorm van uit treksels voor het eerst in De Navorscher van 1931 door ene Steenkamp werden gepubliceerd. Hij moet de originele aante keningen onder ogen hebben gehad, maar omdat hij zijn bijdrage verder niet inleidt, weten we niet van wie en waar hij ze heeft kunnen inkijken. Evenmin heb ik kunnen achterhalen waar ze zich tegenwoordig bevinden. F amilienetwerk Op basis van Steenkamps afschrift heb ben verschillende medewerkers van het Gemeentearchief van Leeuwarden een manuscript-genealogie Wielinga samen gesteld en daarvoor ook aanvullend archiefonderzoek verricht. Mede aan de hand van die genealogie is deze familie enkele jaren geleden kernachtig gepor tretteerd in De heeren van den Raede, vooral een naslagwerk met biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811. Hoewel de familie in de persoon van dr. Epeus Wielinga (1702-1773) slechts één raads heer heeft voortgebracht, was deze telg door zijn verwanten de spil van een groot familienetwerk, dat zich uitstrekte tot in alle geledingen van de toenmalige hoofd stedelijke en gewestelijke bestuurslagen. Het netwerk was zo groot en complex dat het in twee genealogische schema's moest worden ondergebracht. Als een ander voorbeeld van een invloedrijk fami- Doorkijkje in de Bagijnestraat eind achttiende eeuw ?net op de voorgrotid de Westerkerk (thans Theater Romein), daarachter de Latijnse school en helemaal op de achtergrond de Oldehove. De meeste Wielinga's werden in de Westerkerk begraven

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 3