Vliegveld Kalverdijkje Leovo-^ ca»; 28 Dirk Swierstra Aan het Kalverdijkje lag ooit het gemeentelijk vliegterrein Kalverdijkje. De histo rie van het vliegveld is begonnen voor 1920, maar het juiste jaar van oprichting is onbekend. In 1849 besloot de gemeente Leeuwarden een reeds bestaand exercitieveld over te brengen naar het Groot Meenschar nabij het Kalverdijkje. Hier werd toen tevens een kogelvanger aangelegd, zodat er ook schietoefeningen konden worden gehou den. Op verzoek van de militaire auto riteiten werd in 1871 een apart terrein beschikbaar gesteld als schietbaan, die op 18 juni 1873 in gebruik werd genomen. Het zojuist genoemde gebied lag tussen het Kalverdijkje en de Groningerstraatweg, in de Camminghabuursterpolder. Daarna wordt de historie van het gebied ondui delijk. Zoals gezegd is het niet bekend in welk jaar de inrichting als vliegterrein is gestart. Noodlandingen Tijdens de eerste wereldoorlog was de tech niek van het vliegen met sprongen vooruit gegaan, maar 100% betrouwbaar waren de vliegtuigen niet. En ook de weersom standigheden gaven nogal eens aanlei ding tot het maken van een noodlanding. En omdat de burgerluchtvaart aan het eind van de Eerste Wereldoorlog vrijwel niet bestond, waren het vooral militaire vliegtuigen die noodlandingen uitvoerden. Daarom werden er in de jaren 1918-1920 op bevel van de regering -waarschijnlijk van het Ministerie van Oorlog- op enkele plaatsen in Nederland noodlandingster reinen aangelegd. Het terrein aan het Kal verdijkje is dan ook waarschijnlijk in deze jaren door de gemeente geschikt gemaakt om als noodlandingsterrein voor militaire vliegtuigen te dienen. In 1920 was het vliegveld in gebruik want de Franse vlie Grooiac/ea. j Vliegveld Kaartje van Leeuwarden ?net de route van het station naar het vliegveld, 1930 ger Duchereux gaf er op 2 april 1920 met een Franse Sopwith 1.5 Strutter vliegde- monstraties. De Oostenrijkse piloot Carl Kriger kwam begin 1920 in Nederland aan. Hij had een Aviatik-Berg C.I. verken ner bij zich. Dit type vliegtuig was in de herft van 1916 ontworpen door de Ooste rijker Julius von Berg. Het was een twee persoons tweedekker gevechtsvliegtuig, en het was gebouwd door de Oesterreichisch- Ungarische Flugzeugfabrik Aviatik te Wenen-Heiligenstadt. Het vliegtuig werd in Leeuwarden verbouwd op het gemeen telijke vliegveld aan het Kalverdijkje. Deze verbouwing werd waarschijnlijk uit gevoerd in een paar tenten op het vliegter rein, want bebouwing was niet aanwezig. Met dit vliegtuig kreeg Kriger tijdens een landing in april 1920 op Soesterberg een ongeluk. Het vliegtuig werd vernield en Kriger brak zijn been. Er is een bron die vermeldt dat dit ongeval te Leeuwarden plaats vond. Daarna kocht Carl Kriger een nieuw vliegtuig, een LVG B III, dat met drijvers kon worden uitgerust. Na sluiting van de Amsterdamse beurs Mede op initiatief van enkele Leeuwar ders werd de N.V. Amsterdamsche Vlieg Onderneming Maatschappij (AVOM) opgericht. Deze onderneming was geves tigd Eerste Helmersstraat 132 te Amster dam. De AVOM maakte half juli 1921 bekend dat ze een luchtlijn Leeuwarden- Amsterdam ging openen. Voor deze nieu we lijndienst werd het vliegtuig van Carl Kriger gehuurd. Kriger werd benoemd tot technisch leider en chef-piloot. De bedoe ling was een dagelijkse dienst Leeuwar den-Amsterdam uit te voeren. Vertrektijd ongeveer om 10.00 uur uit Leeuwarden; verwachte aankomst in het centrum van

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 30