Nieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Onlangs heeft dhr. C.O. Rominerts een aantal eind 19de eeuwse glasnegatieven geschonken. Afdrukke?i hiervan worden tentoongesteld in de entree van het HCL. Op deze foto zien we Obbe Rominerts (1835- 1902) en gezin afgebeeld in het prieel achter hun woning aan de Grote Kerkstraat 73. Obbe Rominerts was directeur van de Coöperatieve Handelsdrukkerij en pionier van de Friese arbeidersbeweging Bezoekersraad opgericht Onlangs is een bezoekersraad opgericht. Doel is het meer betrekken van het publiek bij het reilen en zeilen van het HCL. De meeste categorieën bezoekers zijn verte genwoordigd in de raad. De raad vergadert drie of vier keer per jaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding van het HCL, in de eerste plaats over de dienst verlening. Vergaderingen en stukken zijn openbaar. De raad, bestaande uit acht leden, heeft als voorzitter Otto Roemeling en als secretaris Jan van der Woude. Landelijke monumentenkenners op bezoek Op 7 juni werd er door de Stichting Nati onaal Contact Monumenten in samen werking met provincie en gemeente een studiedag georganiseerd in It Aljemint te Leeuwarden. De dag stond vooral in het teken van nieuwe mogelijkheden voor (digitaal) presenteren van cultureel erf goed; dus niet alleen van monumenten, maar ook van archeologie en archieven. De deelnemers konden een zestal presen taties op verschillende lokaties bezoeken, waarvan de meeste door door middel van een begeleide stadswandeling met elkaar werden verbonden. Nieuw onderwijsproject met gymnasia De afgelopen maanden hebben enkele tweede en derdeklassen van de beide Leeuwarder gymnasia zich uitstekend vermaakt met de geschiedenis van Leeu warden in de periode 1880 tot 1930. De leerlingen onderzochten aan de hand van vragen zowel archiefmateriaal als archeo logische voorwerpen en ander erfgoed over de Grote Kerkstraat en omgeving. Het project, waarin o.a. werd samengewerkt met Fries Museum, Ryks-argyf en Monu mentenzorg, is inmiddels als een landelijk voorbeeld gepresenteerd. Tentoonstelling over Hans Vredeman de Vries Op 26 mei opende in het Duitse Lemgo aan de Weser een internationale tentoonstel ling gewijd aan het werk van de in 1527 in Leeuwarden geboren schilder, architect en vestingbouwer Vredeman de Vries onder de titel Hans Vredeman de Vries en de Renaissance in het Noorden. De tentoon stelling is tot en met 15 augustus te zien in Lemgo en verhuist daarna van 15 septem ber tot 8 december naar het Paleis voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het HCL, dat een grote collectie oude uitgaven van het werk van Vredeman de Vries bezit, heeft aan de tentoonstelling een tweetal stukken uitgeleend. Maurits Jacob van Lennep Onlangs overleed op 80-jarige leeftijd jhr. drs. Maurits Jacob van Lennep, die 24 jaar lang, van 1953 tot 1977, gemeentearchi varis van Leeu-warden is geweest. Van Lennep werd geboren op 23 mei 1921 in Amsterdam. Hij was een achter achterkleinzoon van de bekende negentien- de-eeuwse dichter en romanschrijver Jacob van Lennep (1802- T, T 10„0, t, Jhr. Mr. M.J. van 1868). Publicitair was T TI Lennep (1921-2002) Van Lennep vooral actief als genealoog en cultuurhistoricus Verwerving bijzondere foto-albums Het Historisch Centrum Leeuwarden heeft twee fotoalbums geschonken gekregen van de bekende Friese familie Jensma. De albums bevatten ook foto's van de families Koopmans (van de meelfabrie ken), Valkema en Bierma. Bijzonder is het album doordat de oudste foto's teruggaan tot ongeveer 1860 en omdat het album generaties lang in Australië en Engeland bewaard is gebleven. In totaal gaat het om enkele honderden foto's, voor een groot deel van Leeuwarder families. De geschon ken albums zijn ook te zien op de tentoon stelling 'Leeuwarder photographistes' in het HCL. LA» it

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 33