Nieuws van monumentenzorg 32 Orgel Waalse Kerk Onlangs is het gerestaureerde orgel, dat de Engelse koningsdochter Anna van Hannover in 1740 aan de Waalse Kerk heeft geschonken, weer in gebruik geno men, nadat het jarenlang had gezwegen. In feite markeert het orgelherstel de afsluiting van de kerkrestauratie die in de jaren '80 is begonnen. Het toeval wil dat de Waalse Kerk nu weer beschikbaar is voor hervormde diensten, juist op een moment dat de Jacobijnerkerk vanwege de werkzaamheden aan de gestucte bin nenmuren voor een tijd gesloten moet worden. Naauw en Brol Het herstel van de kademuren van het Naauw kan binnenkort afgerond worden met de plaatsing van nieuwe, glazen deu ren in de keldertoegangen en het aan brengen van verlichting in de grachtgan gen onder de straat. Op de Brol zal een kunstwerk komen te staan in het kader van de herinrichting van de binnenstad. Het kunstwerk, waarvoor de schetsop- dracht in de loop van dit jaar wordt uit- Restauratiewerkzaamheden aan het pand Gouverneursplein 35, 6 mei 2002 geschreven, krijgt als thema de historie van dit middeleeuwse handelsdeel van de binnenstad. Mogelijk gaan ook de Naauw- kelders een rol spelen bij de verbeelding van deze thematiek. Woonhuisrestauraties In de stad worden momenteel met subsidie enkele opvallende woonhuisrestauraties uitgevoerd. Aan de Tuinen staan op num mer 37 en 37a twee monumentale panden die met uiterste zorg hersteld worden voor een winkelfunctie op de begane grond en een zeer ruim appartement op de verdie pingen. Niet ver daar vandaan wordt de verminkte trapgevel van Voorstreek 12 weer voorzien van de bovenste treden en een pinakel. Dit gebeurt eveneens als onderdeel van een totale restauratie en verbouwing met een aardige woning boven een winkelruimte als resultaat. Bij Kelders 15 en het erachter staande pand aan de Poststraat is het herstel van de buitenkant al gereed. De voorgevel aan de Kelders is bovendien voorzien van een opvallende laat-19de-eeuwse kleurstel ling. Gouverneursplein Tot slot Gouverneursplein 35, waarvan het metselwerk onlangs is blootgelegd door de pleisterlaag te verwijderen. Som mige Leeuwarders hoopten vergeefs dat het kaal zou blijven - inmiddels is de gevel opnieuw gepleisterd. Allereerst kwam er zeer eenvoudig metselwerk onder van daan, zonder een spoor van architecto nische versiering, met alleen een strek- kenlaag boven de vensteropeningen. Ik vermoed daarom dat de gevel omstreeks 1800 is opgetrokken met de bedoeling om de baksteen aan het zicht te onttrekken. Bovendien is de huid van die baksteen, door het eenmaal te pleisteren, zo ver weerd en beschadigd geraakt, dat regen en vorst er veel te gemakkelijk vat op zou den hebben gekregen, met desastreuze gevolgen binnen enkele jaren. Het pand krijgt wel een nieuwe kleurstelling ter vervanging van het saaie, wittige grijs dat er jarenlang op gezeten heeft en ook de gevelsteen met een ooievaar wordt opge frist. Kleur in de binnenstad Het actieve kleurbeleid van Monumen tenzorg voor historische panden binnen de stadsgrachten heeft recentelijk enkele zeer in het oog springende resultaten opgeleverd. Een paar maanden geleden zijn de panden van voorheen de Likkepot op de hoek van de Nieuwestad en de Sint Jacobsstraat, waarvan enkele rijksmonu ment zijn, fris geschilderd. Hierbij is het individuele karakter van de panden ver sterkt, onder meer door de gepleisterde gevels aan de Sint Jacobsstraat elk een eigen kleur te geven. De eigenaar heeft meteen het unieke 18de-eeuwse houten gevelbord met schenkkan laten polychro meren. Binnenkort nemen schilders ook het winkelhuis Sint Jacobsstraat 5 onder handen, waarvoor de eigenares eveneens een kleuradvies gevraagd heeft. Daarmee zal dan de hele gevelrij tot aan het Maria Annastraatje, een van de meest fraaie en monumentale woonhuiswanden van de stad, in historisch verantwoorde kleur stellingen geverfd zijn. Een ingrijpender verandering van het stadsbeeld heeft aan de Nieuwestad plaatsgehad. Nieuwestad 49 (discotheek Fire), het grootste woonhuis van Leeu warden dat in 1806-1810 is gebouwd door de toentertijd rijkste man van Friesland, Pieter Cats, is in de kleur gezet, nadat alle houtwerk jarenlang kleurloos wit was geweest. Alvorens dat te doen is er kleur- onderzoek uitgevoerd op de Empire kroon lijst en de kozijnen; de nieuwe kleurstel ling is nagenoeg de oorspronkelijke uit de vroege negentiende eeuw. Het uit dezelfde periode daterende huurpand Nieuwestad 51 komt ook nog aan de beurt. Leo van der Laan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 34