Bri0v0nbu.s/ma.llbox33 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van 33 lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Jut Interessant uw artikel over Hendrik Jut in Leovardia nr. 7. Echter, ik denk dat u een verkeerde conclusie hebt getrokken uit het woord "kantine-artikelen'. Een zaal waar gedetineerden alle gezamenlijk aten, een kantine, heeft er nooit bestaan. Jut kreeg zijn eten waarschijnlijk gewoon via de 'schaftklep' in zijn cel. Kantine-arti kelen waren zaken, die men als aanvul ling op het karige eten dat het Rijk ver strekte, van zijn arbeidsloon kon kopen, zoals suiker, zout, fruit, vis, scheermesjes -één per keer-. Zelf heb ik van 1942 tot 1956 gewerkt bij de administratie van de Bijzondere Straf gevangenis en heb toen vele, vele zoge naamde kantinelij sten/ bestellingen van gedetineerden moeten verwerken. H.S. Bom, Leeuwarden Nogmaals Copini Het artikel over de Copini's in Leovardia 7 was mede gebaseerd op aantekenin gen van Clara Copini. Clara Geertruida Thecla Copini werd geboren in 1913. Zij was een enthousiast luisteraar naar de verhalen van haar grootvader Julius. Zij maakte aantekeningen van zijn memoi res, die hij op 85-jarige leeftijd in 1938 aan haar vertelde. Clara overleed in 1993; zij was getrouwd met Johan Rolf, ook al een bekend horlogemaker en juwelier, evenals zijn grootvader George Rolf. Paul Bron, Leeuwarden Eénkamerwoninkjes aan De Haven Van 1947 tot 1955 woonde ik in de Johan nes Semsstraat 13, waar mijn ouders een loodgietersbedrijf hadden. De foto Leo vardia nr. 7, p. 14) is genomen vanuit de Johannes Semsstraat; wij kijken het Molenpad uit en zien op de voorgrond De Haven, door ons altijd het Haventsje genoemd. De woningen, hoe klein ook, hadden allemaal een grote voortuin. Op de hoek woonde De Haan, -Haantsje-. Hij was zelfstandig tuinman en hij had een LA» it prachtige bloementuin aan de voorzijde van de kleine woning. De woningen hadden geen toilet; de behoefte moest worden gedaan in een houten hok met privaattonnen dat stond aan de kopse kant van het huis van De Haan. Het loop-fietspad voor de wonin gen ervoor hield halfweg Het Haventsje op en ging over in een steeg, waaraan nog enkele huizen stonden o.a. van de familie Poortinga. Naast De Haan woonden de families Knol, Zwaagmans, De Boer en de weduwe Booij. In de steeg die uitein delijk uitkwam op het Zuidvliet had Vos zijn smederij. Op de foto boven de auto is een stukje muur zichtbaar van het huis van Beekhuizen aan het Molenpad; het hogere pannendak is van Jellema, vet- smelterij, ook aan het Molenpad. Als kinderen voetbalden wij graag met als goal het houten hok met privaatton nen. Wat er gebeurde als er iemand zijn behoefte zat te doen, laat zich raden. Er klonk een harde verwensing en wij smeer den hem dan vlug. Sj. Koetstra, Leeuwarden Directie en personeel Arbeiderspers Van een aantal werknemers van De Arbei derspers. (foto Leovardia 7, p.31) kan ik de volgende namen noemen: 4 Jansen; 5 S. van Dijk; 8 Rijpstra; 9 Dorenbos; 10 Romke de Jong; 11 Post (advertentie acquisitie); 13 Kelderman; 14 Lieuwe Brolsma; 15 Jan Arends; 16 Jan Mulder; 17 Piet Bregman; 18 Jan Geerts; 19 Poelstra; 20 Henk Felkers; 21 Keimpe Sikkema; 23 Schaaf; 24 G.M. Mondria-Groen; 25 P.J. Keuning; 26 Fokeltje Woudstra; 27 Reitze Jonkman; 28 S. Kuiter; 29 Joh. De Jong; 30 Buising (schoonmaker); 32 Piet Wieten; 33 J. vd Poll (winkelchef); 34 Davidson; 35 Bos; 36 Broerma; 37 J.K. Dijkstra (redactie); 38 Pietersen; 39 Klaas Toornstra (directeur); 41 Enne Wijga Bedrijfsleider Collet ontbreekt op de foto. Wim Dolk, Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 35