E L E G I A D. EPJEI D. EVERHARDVM WIELINGA A D IN OBITVM NOBILISSIMI, AMPLISSIMI GRAVISSIMIQVE VIRI V I R V M k k':c' QVAESTORIS AGRI MENALDVMAMPOSTQVAM CONSVLATV, IN VRBE LEOVARDIENSI QVINQVIES FVNCTVS ESSET, ET INTER ILLVSTR. FRISIAE ORDINVM NOVEMVIROS SAEPIVS ADSCRIPTVS, DENATI LEOVARDIAE PRID. NON. OCTOB, cid ia cc xvin. AMPLIS SIMVM AC PRVDENTISSIM VM CONSVLEM LEOVARDIENSEM ET QVAESTOREM FRISIAE GENERALEM, DEFVNCTI FILIVM. LEOVARDIAE, Excudit FRANCISCVS H A L M AOrdinum FrifiaeTypographuscio id cc xvm, I Titelblad, van de Elegia op het overlijden van Epeus Wielinga op 6 oktober 1718, samengesteld door zijn zoon Everhardus Wie linga. Dit 25 pagina's tellend drukwerkje bevat lijkdichten en rouwklachten, geschreven door Isaacus Valckenaer, de Marssu- mer predikant Johannes Wiegersma, de drukker dezes Franciscus Halma, de Deinumer predikant Henricus Albertus van der Sloot en de Leeuwarder stadschirurgijn Roelof Roukema. Hoewel der gelijke gelegenheidsgedichten verre van objectief zijn, blijkt alleen al uit hun aantal dat Epeus Wielinga een zeer uitzonderlijk man moet zijn geweest (collectie: Provinsjale Bibleteek)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2002 | | pagina 40