Het Auck Petershuis in oude glorie hersteld 10 Michiel Maters Aan de Nieuwestad 108 staat tussen de drukte van alle winkels eenzaam een voor naam herenhuis. Het zes traveeën brede huis met een dubbele natuurstenen trap herinnert aan een lang vervlogen tijd toen er aan de Nieuwestad vele herenhuizen stonden. Het huis bezit nog zijn eigen natuurstenen stoep met ijzeren hekwerk. Dit huis heeft als enige de tijd overleefd en heeft in tegenstelling tot de andere (heren)huizen aan de Nieuwestad zijn uitstraling van woonhuis behouden. Aan de achterzijde, aan het Ruiterskwartier, bevindt zich een grote tuin afgesloten door een fraai antiek ijzeren hek. Het is de enige tuin aan het Zaailand. Het huis is in 1849 door Rinske Heringa Cats (1822-1851) door samenvoeging van twee percelen geheel nieuw in één keer in Biedermeierstijl gebouwd. Dit is nog steeds zichtbaar door de knik in de voorgevel. In 1857 verkocht haar man Sible Speel man het dubbele herenhuis aan jonkheer Frans Julius Johan van Eysinga, presi dent van het gerechtshof in Leeuwarden en voorzitter van de Eerste Kamer. Op 22 mei 1946 werd het huis door het Old Burger Weeshuis gekocht van jonkvrouw Annette A. van Eysinga voor gebruik als weeshuis. Het huis diende als dagopvang voor moeilijk opvoedbare kinderen in de periode 1974-1994 en heette toen Auck Petershuis. Het huis staat tegenwoordig bekend als het Old Burger Weeshuis en is de behuizing van het in 1534 door Auck Peters gestichte Old Burger Weeshuis. Het bestuur van de stichting Old Burger Weeshuis gebruikt de parterre van het huis voor vergaderingen en andere acti viteiten. Restauratie In 2000 was het huis aan een restauratie toe. Door de afwezigheid van wezen was het al lang aan de grote kant. Er werd daarom besloten om de tweede en derde etage geschikt te maken voor kantoor ruimte die verhuurd kon worden. De par terre bleef beschikbaar voor het Old Bur ger Weeshuis. Deze etage bezit nog drie historische kamers. In december 2000 ontving Monumenten adviesbureau Maters Begeer te Fra- neker het verzoek de restauratie en de inrichting van deze drie historische ruim tes van het Old Burger Weeshuis - de Van Haersmazaal, de Van Eysingazaal en de Auck Peterskamer - te begeleiden. De reno vatie van het huis was toen reeds in volle gang. Aan het interieur van de drie zalen was echter nog weinig gedaan. Alleen het Het Auck Petershuis aan de Nieuwestad rond 1958. Het is nu de residentie van de stichting Old Burger Weeshuis stucplafond van de Van Haersmazaal was gerestaureerd. De inventaris stond opge slagen in dozen en in kasten. Kabinetten en kasten waren met karton ingepakt. De Auck Peterskamer, de Van Haersma-zaal en de Van Eysingazaal deden dienst als opslag van meubelen en bouwmateriaal. Interieuronderdelen als deuren, lambrize- ringen en vloeren waren buiten de reno vatie gebleven. Het installatiewerk voor deze ruimtes was evenmin opgenomen in de renovatie. Bij het maken van een restauratieplan is het van belang dat het karakter van het huis en zijn stilistische kenmerken als uit gangspunt dienen. Het interieur is daarbij minstens zo belangrijk. Tevens is het van groot belang dat de (nieuwe) functie van de afzonderlijke kamers zo gekozen wordt dat deze past bij het karakter van die kamers. Het huis is in Biedermeierstijl uitgevoerd. De Biedermeier is de stijl die volgt op het Empire (de staatsstijl van Napoleon), is een burgerlijke, vereenvoudigde variant van het Empire en duurde van 1815 tot het midden van de negentiende eeuw. Exteri eur én interieur vormden toen een stilisti sche eenheid. Het streven bij de restauratie was er derhalve op gericht om deze eenheid zoveel mogelijk terug te halen. De huidige indeling van de parterre komt in grote lijnen overeen met die beschreven in de koopakte van 1857. Zo staat er: Deze huizinge bestaat uit eene geplafonneerde gang, gevloerd met wit marmeren steenen; ter linkerzijde eener geplafonneerde en net behangen voorkamer met drie ramen aan de straat en marmeren schoorsteenman-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 12