Een soldaat onder de guarde 13 Paul Bron Niet altijd is de schrijfwijze van achternamen even consequent toegepast. In vroegere tijd was dat vaak het gevolg van verschrijvingen door de klerken en ambtenaren van de burgerlijke stand. Maar ook bewuste veranderingen kwamen voor, soms om het wat voornamer te laten klinken of te doen voorkomen. De nazaten van Harmanus Hap- pekotte maakten zich in de vorige eeuwen onbewust schuldig aan verschillende schrijf wijzen. Degene die wel het vaakst in de analen van de gemeente Leeuwarden voor komt, is Casper Habekottee, bode bij de gemeente Leeuwarden, wiens handtekening op menig huwelijksakte in de negentiende eeuw prijkt. De schrijfwijze, die in Leeuwar den werd gebruikt is ondermeer Habekothé, Habekotté, Habecottee en Habekottee. En dat terwijl allen afkomstig zijn uit het nageslacht van de Leeuwarder Harmanus Happekotte. De eerste Leeuwarder van het geslacht Habekottee is Harmanus Happekotte. Hij werd in 1767 geboren te Essen in Duits land. Ook daar had men moeite met de schrijfwijze, wat blijkt uit Happekot, Hap pekotte, Habbekotte, Happenkotten, Von Habecott en nog vele varianten meer. In april 1783 nam Harmanus als huur soldaat dienst bij het regiment infanterie van generaal-majoor De Schepper. Ach tereenvolgens was hij gelegerd in Deven ter 1783), Bergen op Zoom (1784), Sluis (1785-1786), Leeuwarden (1787- 1789) en daarna tot 23 oktober 1791 te Maastricht, waarna hij de dienst verliet na acht jaar en zeven maanden. Tijdens zijn verblijf in Leeuwarden was hij ingekwartierd bij het gezin van Ger- rit Sikkes, die een dochter had op wie de jonge soldaat verliefd werd en bij wie hij een in 1790 geboren zoon verwekte, ook Harmanus geheten. Op 20 december 1791, hij heeft het leger van De Schepper dan reeds verlaten, trouwde hij met de moeder van zijn kind, waarna hij op 20 juni 1792 in dienst trad van de Friesche Guardes. Harmanus was geen echte soldaat, maar schoenmaker. Uit de gegevens die op zijn militaire stamkaart staan, weten we dat hij klein van stuk was, namelijk 1.59 m, een lengte die we evenwel niet mogen rela teren aan de huidige maatstaven. Ter voorkoming van onverhoopte 'disordres' De naam Happekotte duikt dus officieel voor het eerst op in Leeuwarden in 1791, wanneer Harmanus trouwt met Johanna Gerrits. Harmanus kennen we als een in Leeuwarden gelegerde soldaat. Daarbij gaan bij veel lezers misschien automa tisch de gedachten uit naar de kazerne van stadsarchitect Van der Wielen aan de Amelandsdwinger, maar die is pas in 1828 in gebruik genomen. Waar Harmanus zijn schoenmakersleest hanteerde weten we niet precies. Er waren in die tijd enkele mogelijkheden, gezien de geschiedenis van de Leeuwarder wachthuizen of kortegaar- den (kazernes). Om de provincie Friesland te beveili gen gaven de Staten in 1648 opdracht tot het bouwen van een wachthuis, Corps de Garde of Kortegaarde, tussen de kansela rij en het landhuis aan de Tweebaksmarkt om daar steeds 'tot voorkominge van alle onverhoopte disordres, een seker getal soldaten gereedt te hebben'. Dit gebouw De Kanselarij eti Landschapshuis aan de Turfmarkt ?net rechts van het bordes twee wachtlopende guarde du corps, 1790 (Tekening J. Bulthuis) LcOVDLC^t^it

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 15