C-Pejjjlj 'i -3-'Z7?I Pen lij X" Pcz,(P7 - 3. c/3c' qr/iuoié 16 dat de Heeren van Oost (bedoeld wordt Oostergo) gisteravond bijeen zijn geweest en buiten twijfel nog dese week bij West (Westergo) en de Staten zullen accederen om het Hoge Huwelijck van Uwe Hoogheit te approberen....(goedkeuren). De Wou den zullen het dan zekerlijk ook niet lan ger uitstellen....' 'Ik heb het als van mijn pligt geoordeeld Uwe Hoogheit hiervan eerbiedig, dog in haast, te informeren....' Dat was 13 februari 1759. En 20 februari schreef een opgewekte Arnoldi aan Caro lina 'eindelijk is gisteravond na eenige debatten over de bewoordingen, approba tie van Uwe Hoogheits Huwelijck bij de 4 quartieren en met eenparigheit ter conclu sie gebracht.' Na veel politieke moeilijkhe den vond het huwelijk uiteindelijk na een jaar plaats en op 30 december 1760 werd het eerste kind geboren, waarna Arnoldi meteen zijn gelukwensen stuurde 'met de geboorte van de brave Prins.' Uitermate misnoegd In deze jaren was er een groot kerkelijk conflict in Leeuwarden gaande: de kwestie Blom. Blom was predikant van de Grote Kerk, hij was een orthodoxe predikant die zich regelrecht Gods afgezant voelde en zich ook zo gedroeg. Hij trok volle kerken, maar hij preekte niet zoals de magistraat het graag zou zien. Ook Arnoldi was niet gelukkig met het optreden van Blom. Het waren spannende tijden, omdat Blom veel aanhang had onder de kleine burgerij en regelrecht het conflict zocht met de stads bestuurders, ja zelfs met prinses Maria Louise. Maar Blom kwam uiteindelijk alleen te staan, omdat hij te ver ging in zijn kritiek richting de magistratuur. Zijn collega's lieten hem vallen. Het had Arnol di behoorlijk bezig gehouden, maar in de brieven aan Carolina vinden we er weinig of niets over terug. Maria Louise van Hessen-Kassei was in deze periode voor de tweede maal regen tes, gouvernante in Friesland. Zo lang haar kleinzoon, Willem V, minderjarig was, oefende zij hier het gouverneurschap uit. Maria Louise stierf op 9 april 1765. Wie moest nu gouverneur of gouvernante worden? De Staten van Friesland waren er zeer snel bij: dat moest Carolina worden, die was meerderjarig. Arnoldi schreef nu nog meer brieven richting Den Haag, waar Carolina met man en kinderen woonde en bleef wonen. De eerste brieven gingen allemaal over de dood van haar grootmoe der en over de voorbereidingen voor de begrafenis. Arnoldi was enkele dagen naar Haarlem geweest en toen hij terug kwam in Leeuwarden, trof hij er in verband met de voorbereidingen van de vorstelijke begrafenis grote moeilijkheden aan. Caro lina, die ook voor de begrafenis niet naar Leeuwarden kwam, werd meteen op de hoogte gesteld. Hij schreef op 3 juni 1765 aan de prinses, dat hij bij thuiskomst ont dekte dat ze zich in Leeuwarden 'vanwege de pluvaliteit van de macht deser Stadt' moeilijkheden op de hals hadden gehaald. Het ging over enkele punten met betrek king tot posities en de kosten die de stad voor haar rekening moest nemen. Deze punten waren al voorgelegd aan de heren van de Commissie tot de Hoge Lijkstatie. UA.lt y r, y \J%(Afilém xJMM J5t" 'L—L I 9 jc/ic/pizn- jiyazzZiyi cX&f, en aan eb. jpzyjzc jae-PfP/jfi 3- éPfbêA.-Zidb Pu/Zen) P/i Pcnareó't Uc/iél m^jué t-rtben/cmjjl 71 MecPeii a/i£cf jfeP .J'-tuémiijC, 9 ei/ ,iu& z.jj aiiij/.naevur J: zzPjjzjii", a-a aeii '3e&epP-c bzuaiiu, e/iaPé j-a/ii na/te A zlsiULLii -JijiL ciL /zeeAjirczareJ azu j-an Pea^zetèt-, jué9Pz3 P/yjc i'lIl uthlêcLcri /Uiiroiu P tPAajje Pat i'd 7" cPpn-P y-f^/jJ'CT 3', /7&. AAec/iJtAePPok. ifz>P)c '3hzjptzz,'U- Brief van Prinses Carolina aan de Magistraat van Leeuwarden, waarbij zij dank betuigt voor de betoonde deelneming bij het overlijden op 9 april 1765 van haar grootmoeder, Prinses Maria Louisa, douarière van Zijne Doorluchtige Hoogheid Jolian Willem Friso, 's-Gravenhage 23 april 1765

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 18