Het Volksblad La» it De Actie voor 19 Deze foto komt uit de verzameling van Hendrik ten Hoeve. Hij is een groot ken ner van de Leeuwarder geschiedenis, maar deze demonstratie kon hij niet goed plaatsen. Hij vroeg de redactie van Leo- vardia om een oplossing, maar ook wij konden geen uitsluitsel geven. Gezien de vele vaandels zochten we het wel in linkse kringen. Misschien een één mei-optocht, maar zeker wisten we het niet. Wij vroe gen het daarom aan Johan Frieswijk, werkzaam bij de Fryske Akademy en ken ner van de geschiedenis van de arbeiders beweging in Friesland. Hij kon wel vertel len wat er op de foto staat. De foto is omstreeks 1931 gemaakt. De grote publieke belangstelling betrof een manifestatie georganiseerd door de gewestelijke federaties van NW (Neder lands Verbond van Vakverenigingen) en SDAP (Sociaal-democratische arbeiders partij) in Friesland. De demonstranten lopen vanaf schouwburg De Harmonie -rechts op de foto- in optocht door de stad. De bijeenkomst was het startsein voor de actie voor een eigen dagblad van de (moderne) arbeidersbeweging in de pro vincie. Uit heel Friesland togen afgevaar digden van de organisaties van de 'rode familie' naar Leeuwarden. Op de foto zijn de vaandels te herkennen van onder andere de metaalbewerkersbond afde ling IJlst, de Landarbeidersbond afdeling Leeuwarden, de Nederlandse Arbeiders sportbond afdeling Franeker en de Bak- kersgezellenbond afdeling Drachten en omstreken. De actie had tot resultaat dat in 1932 het eerste nummer van het Volksblad van Friesland verscheen. Het werd gedrukt in de eigen drukkerij van de Arbeiderspers aan de Tweebaksmarkt. Na de Tweede Wereldoorlog ging het blad door als Friese editie van het Vrije Volk.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 21