24 De strenge winter van 1929 kende qua ijspret geen beperkingen. Hier Kees Cath (links) en Jaap Hepkema in de starthouding bij de Prins Hen- drikbrug (Collectie Mr. K.J. Cath) werd geëvacueerd per trein over Duits grondgebied. Die trein is door geallieerde vliegtuigen beschoten, waarbij Jans moe der is omgekomen. Jan Dosker is later burgemeester van Dongen geworden. Naast nummer 23 woonde chirurg De Bloeme. Zijn vrouw -het echtpaar was kin derloos- is heel actief geweest in het Rode Kruis, afdeling Friesland. Friesland lever de toen het hoogste aantal bloeddonors. Dan kwam de familie Sprock, die later de sportzaak De Krokodil had op de hoek van Nieuwestad en Weerd. Tijsma, de kanton rechter, woonde twee huizen verder. Tus sen Sprock en Tijsma woonde de bekende zeiler-tandarts Van der Meer. Oorspron kelijk was hij arts, maar om meer tijd te hebben voor het wedstrijdzeilen in de zevenmeter-tien met De Li, genoemd naar zijn vrouw, werd hij tandarts. Vanwege de vele artsen die er woonden werd de Wil lemskade ook wel de martelaarsgracht genoemd. Aan de overkant woonde ook een arts, Nierstrasz en daar was de vrachtre derij Stanfries gevestigd. In de crisis van de jaren dertig van de 20ste eeuw ging de Stanfries ten onder. De directeur, Rom Colthof is toen in verzekeringen gegaan. De Hepkema Aan de overkant van de Prins Hendrik straat, naast kleermaker Ibelings, woonde mr. Mindert Hepkema. Hij was niet alleen deken van de Orde van Advocaten, maar ook eigenaar van het Leeuwarder Nieuws blad en het Nieuwsblad voor Friesland in Heerenveen. De krant die drie keer per week verscheen -boeren hadden niet genoeg tijd om elke dag een krant te lezen- werd De Hepkema genoemd. De bekende politicus Vondeling heeft na de oorlog de kans gegrepen om de Friese pers in soci alistische handen te krijgen onder het motto 'perszuivering'. In 1912 had Hepkema de Elfsteden tocht gereden met dertig deelnemers. Hij is jaren voorzitter geweest van de Elfste- denvereniging. Met hem en zijn zoon Jaap reed ik het elfsteden-p arcours in enkele dagen om te zien of het betrouwbaar was. Als laatste bewoner van de Willemskade zuidzijde noem ik nog de boterhandelaar Roel Buisman. Zijn vrouw was een voor uitstrevend lid van de gemeenteraad van Leeuwarden. Mijn vader zat met Buis man in de armenkamer, de voorloper van de sociale dienst. Er werd op dinsdag vergaderd in de Haniasteeg over aanvra gen voor ondersteuning. De Buismannen hadden een woonschip in het Pikmeer. Op zondagavond kwamen zij in een open motorboot, zij achterin en de chauffeur aan het roer, aanvaren bij hotel Oostergoo waar hun auto stond. Buisman was ook voorzitter van zeilvereniging Oostergoo. Bij de viering van een jubileum van de ver eniging mochten bij hoge uitzondering de vrouwen meevaren. Aan het slot van het palingdiner in hotel Oostergoo dankte één van de dames en stelde voor dit vaker te doen. Hoffelijk antwoordde de voorzitter 'een goed idee mevrouw, bij het volgende honderdjarig bestaan doen wij het weer.' In 1911 promoveerde Inne Geert Cath, hier gepotretteerd met zijn paranimphen Dr. Mel- chior, met baard, destijds huisarts in Oudewa ter, en Mr. Jan van Heusde (Collectie Mr. K.J. Cath) en de veemarkt. De vele kroegen aan de Lange Marktstraat waren meest alleen op vrijdag open als er veemarkt was. Mijn vader had die dag veel patiënten uit de provincie. De Willemskade lag vol met schepen die koeien aanvoerden; het geloei was niet van de lucht. Twee brugwachters bedienden de Prins Hendrikbrug. Met Span, die de brug met handkracht open draaide, mochten wij meedraaien. Op de andere hoek van Sophialaan-Willemskade woonde advocaat Boon, die naar Den Haag verhuisde toen hij in de politiek ging. In zijn huis kwam later de Kamer van Koop handel. Daarnaast woonde dokter Schreu- der. Zijn zoon was arts in Beetsterzwaag. Richting Beursbrug woonde aanvankelijk naast ons Wittop Koning, internist. Hij trad in dienst van het Haagse ziekenfonds De Volharding. Dat werd niet door zijn collega's gewaardeerd: dienstverband voor een arts paste niet. Zijn opvolger was Nico Samsom. Mijn moeder werd in de oorlog zijn buurvrouw. In september 1944 ver leende mijn moeder onderdak aan een jon ge vluchteling uit Roermond, Jan Dosker. Een deel van de bevolking van Roermond

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 26