it Majesteit, waar is uw kroon? Fa. O. Plantinga BANKETBAKKERIJ BLEEKLAAN 71, TEL. 6394 25 Tjerk Voigt "Het geheim van het Huis van Oranje ligt niet zozeer in het regeren als wel in het dienen', zo schreef de New York Times bij het overlijden van Koningin Wilhelmina in 1962. En gediend heeft Wilhelmina, gedurende haar hele leven. Haar adagium "vorsten zijn hoger dan de burgers, volgens de grondwet, maar niet méér dan de burgers' verklaart waarom zij altijd trouw is geweest aan het volk en zijn waarden en waarom zij zich vijftig jaar lang heeft ingezet voor het volk. Het bovenstaande geeft mede aan waar om Koningin Wilhelmina in de periode van 1892 tot en met 1952 maar liefst twaalf keer Leeuwarden heeft bezocht. Wilhelmina wilde laten zien dat zij zich oprecht interesseerde voor het wel en wee van de Leeuwarders en zij wilde de historische band tussen Leeuwarden en Nassau aanhalen en benadrukken. Eén bezoek had een afwijkend karakter. Op 25 en 26 april 1946 was de vorstin in Leeu warden en omgeving om zich op de hoogte te stellen van de wederopbouw en naoor logse problematiek. Dit bezoek was niet bedoeld, althans dat vond Wilhelmina, om het volk de gelegenheid te geven haar hulde te brengen, maar de vorstin wilde juist haar aanhankelijkheid betuigen aan de (omgekomen) verzetsmensen en "wak kere' kameraden. Zij wilde voor één keer, passend bij haar vernieuwingsgedachte, de rollen omdraaien. Haar verdiensten tijdens de oorlog zag Wilhelmina zelf als onderdeel van 'mijn arbeid'. Tijdens het bezoek aan Leeuwarden werd Wilhelmina vergezeld door twee vooraanstaande personen uit haar hofhou ding: mejuffrouw Jeannette C.M.M. Gel- dens (1902-1999) en kapitein Robby J.E.M. van Zinnicq Bergmann (1917). Mejuffrouw Geldens was per 1 juni 1945 benoemd tot particulier secretaresse. Ze was door Hare Majesteit aangesteld omdat zij, in dienst van de politie, in de oorlog had geweigerd joodse landgenoten op te halen én zij zou, als katholiek, een brug kunnen slaan tus sen de rooms-katholieken en het Oranje huis. Kapitein Van Zinnicq Bergmann, een Engelandvaarder met RAF-vliegersoplei- ding en vanaf 1947 haar hofmaarschalk, Verpakking ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum (1898-1948) van Koningin Wilhelmina werd in augustus 1945 haar adjudant. Typerend was haar sobere en eenvoudige kleding. Zij droeg een 'blauw wandelcos- tuum en een kastanje-bruine boa.' Nadat Koningin Wilhelmina en haar gezelschap door Commissaris der Konin gin, mr.H.P. Linthorst Homan, was opge wacht en verwelkomd bij de grenspaal tussen Drenthe en Friesland, reed het gezelschap richting Leeuwarden. Vanaf Wijtgaard werd zij vergezeld door een escorte van de Leeuwarder politie, die haar begeleidde langs de in grote getale opgekomen, enthousiaste mensen. Op het kruispunt van de Huizumerlaan werd haar namens het comité Oranje-Natio naal door Jopie Veldman, de zoon van de voorzitter, een boeket aangeboden. De intocht eindigde op de Emmakade, waar de Commissaris van der Koningin op nummer 53 tijdelijk woonde. Tijdens het verblijf daar vroeg de vijfjarige zoon van de Commissaris aan Hare Majesteit 'Waar is uw kroon?'. Hij was immers een koningin gewend zoals zij stond afgebeeld in geschiedenisboeken en op portretten. Koningin Wilhelmina antwoordde, nadat zij even was ontdaan: 'Die ligt in mijn paleizen ergens in de kast.' Een sportieve hulde Het eigenlijke programma, begon na het middagmaal en een korte rustperiode voor Wilhelmina, om vier uur 's middags in het Provinciehuis. Het Friesch Dag blad berichtte: 'sommige gebouwen aan de Tweebaksmarkt puilden uit van ken nelijk niet op werkbezoek zijnde enthou siastelingen.' Wilhelmina liet zich hier informeren over de toestand in Friesland. Opmerkelijk is dat onder de genodigden zich ook enkele arbeiders bevonden. (In 1892, tijdens haar kennismakingsbezoek, werd een verzoek om audiëntie door arbei ders nog geweigerd. Zij verschenen toen massaal op de receptie), 's Avonds ont ving Wilhelmina een huldebetuiging. Dit

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 27