I» Nieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Lcovor^ ca»; 28 Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Jaar van de Boerderij Historisch Centrum Leeuwarden, monu mentenzorg en milieu-educatie van de gemeente Leeuwarden en Aed Levwerd organiseren samen tal van (gratis toegan kelijke) activiteiten ter gelegenheid van het Jaar van de Boerderij in en rond Leeuwar den, zoals lezingen, dorpswandelingen en activiteiten voor kinderen. Daarnaast staan er enkele tentoonstellingen en publicaties op stapel. Zo is er van eind april tot eind september in de expositieruimte van het HCL een tentoonstelling te zien over de boerderijen van Sint Anthony-gasthuis, Ritske Boelema-gasthuis en Old Burger weeshuis. De Open Monumentendag staat dit jaar eveneens geheel in het teken van de boerderij. Brandsmastate aan de Lekkumerweg 84 krijgt een nieuwe bestemming als dierentehuis, 30 maart 1977 Vernieuwde en uitgebreide website In de loop van april komt de vernieuwde website van het Historisch Centrum Leeu warden on-line. Naast een nieuwe vorm geving en logischer indeling komen er nieuwe items op de website. Beschikbaar zijn dan onder andere de databases op koopakten en boedelbeschrijvingen voor 1811 en duizenden prentbriefkaarten en foto's van voor 1925. Fragment van de onlatigs door archiefmede werker Jan Faber herontdekte ontwerpteke ning van architect G.B. Broekema uit 1904 van het gebouw van de Centraal Apotheek op de hoek van de Voorstreek en de Tuinen Recente publicaties over Leeuwarden VRIES, GEART DE (tekst) EN ERIK EN PETRA HESMERG (foto's), Poëzie op straat (Leeuwarden). Leeuwarden, Stichting Poë- zietableaus Leeuwarden, 2002. KUIPER, Y.B. EN ANDEREN (Red.), Nas sau uit de schaduw van Oranje, Franeker, Uitgeverij Van Wijnen, 2003. FAHNER, AD EN JESSE WASSENAAR, De Jacobijner, hart van Leeuwarden. Een kleine geschiedenis van de Grote Kerk. Leeuwar den, 2003. JONG, AALTJE DE, Herinneringen aan het Nieuwe Stadsweeshuis in Leeuwarden van 1905 tot 1920 (met een voorwoord van Pieter van den Berg). Leeuwarden, 2003. SCHROOR, MEINDERT, JAN FABER EN HARM NIJBOER, Fontes Leovardiensis. Leeuwarder Historische Reeks VII. Leeuwar den 2002 (bronnenuitgave met inleiding).

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 30