Brievenbus/mailbox30 Lcovor^ la»; 30 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Nogmaals Funcke: een aandoenlijk aantekenboekje In de vorige uitgave van Leovardia is een artikel opgenomen over het geslacht Func ke, waarbij Johannes Funcke, de kleerma ker, het vertrekpunt vormde. Hij woonde met zijn vele kinderen in de Reyndersbuurt met uitzicht op de Dokkumer Ee. Zijn vader, Pieter, woonde eerder al in deze straat. In 1874 begon Pieter zijn levensloop met pot lood vast te leggen in een eenvoudig aan tekenboekje. We weten niet of hij verder is gekomen dan de twee velletjes tekst die bij toeval werden ontdekt bij restauratie van de woning aan de Reyndersbuurt. Ik geef ze hier ongecorrigeerd weer. Ik Ben gebooren in Het Jaar 1842 Den 27 st Augustus te Leeuwaarden. Ik heb mijn eerste Hijlige komunie gedaan in Het Jaar 1856 den 22 st mij in den Hij lege Domunikuskerk bij Den weleerwaar den Heer Pastoor goozen Te Leeuwaarden. P.Funcke Ik ben in Dienst geweest bij Het 8st reege- met inVanteri 1st bateljon 3 kompani Den 12 mij 1862 en met groot Verlof Den 12 jubj 1863 Te Leeuwarden Ik Ben getrouwt in Den Hijlege dominikus- kerk Den 18 mij 1867 te Leeuwarden Mijn Vrouw is gebooren in de schrans onder hiuzem Den 23 Februari in het Jaar 1835 en heeft Den naam gekreegen Van Barbara Op den 11 augustus 1868 is mijn Vrouw bevalen van een mijske en heeft den naam gekregen van Anna. Het is. Op Den 21 Vebruari is mijn Vrouw bevalen van een zoon en heeft den naam gekregen van Wibertus 2 de maal Peetoom Wietze 1870 Op den 29 mij 1872 is mijn vrouw bevalen van een mijske en heeft den naam gekree gen van Teadora 3 maal Liemke Peettante Op Den 5 September is mijn vrouw bevalen van een zoon en heeft den naam gekreegen Van Johannes 1874 oom Willem is Peetoom Anna is overleden den 31 maart 1873 en den 3 April begraven Vader zaleger is oveleeden den 19 augus tus 1874 en den 24 daar aan volgende begraven op het RC kerkHof te Wijtgaart In 1903, Pieter is dan 60 jaar, trouwt zijn zoon Johannes, de kleermaker uit Leovar dia nummer 9. In de trouwakte wordt als beroep van Pieter opgegeven: conciërge van het gymnasiumIn 1874 is hij nog banket bakkersknecht. Het is zeer aannemelijk dat Pieter de eerste conciërge was van het Stedelijk Gymnasium na het in gebruik nemen van het nieuwe schoolgebouw aan de Noorderweg in 1882. Dit verklaart ook de verhuizing van de Sacramentsstraat naar de Reyndersbuurt. Verder staat in hetzelfde artikel dat van Joannes Henricus Funcke alleen bekend is dat hij trouwde met Iedke Ietes. Recent onderzoek bracht zijn zoon aan het licht: Johannes Wilhelmus Vonk, geboren 7 maart 1814. Paul Bron, Leeuwarden Rooms Katholieke parochiekerk in Kampen Omdat ik geïnteresseerd ben in het wel en wee van kerkgebouwen en kerkinventaris- sen kreeg ik van een abonnee Leovardia nummer 9 toegestuurd met daarin het artikel van Hans Jorna Kostbaarheden in de Dominicuskerk. Ik ken de kerk alleen van buiten, ben er nog nooit binnen geweest. Aardig is dat er enkele raakvlakken zijn met onze eigen parochie-geschiedenis. Met ingang van 31 december 1856 werden in Kam pen de schuilkerken van Sint-Nicolaas en Sint-Franciscus opgeheven omdat er één parochie kwam. Er ontstond -net als in Leeuwarden- onenigheid over de inven taris. De bisschop wees de inventaris van de Sint-Nicolaaskerk toe aan de nieuwe parochie IJselmuiden. Het toenmalig kerk bestuur kocht toen van de parochie IJs- selmuiden een deel van haar eigen kerk- inventaris terug. Interieur van de Rooms Katholieke Kerk in Kampen

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 32