Op de Coornmerck alwaer de ijserman uuthangt Siderius 10 10 Joop Woudstra De naam Siderius heeft in Leeuwarden al enige generaties lang een bekende klank, voornamelijk in de horeca en in de paardensport. Abe Siderius vestigde zich in 1889 vanuit Oudebildtzijl in Leeuwarden, waar hij o.a. aan de Lange Marktstraat een café had, tevens was hij pikeur. Zijn zoon Johannes exploiteerde een tijdlang het bekende De Groene Weide, annex stalhouderij en zijn kleinzoon Klaas was uit bater van het établissement Siderius op de Wirdumerdijk, dat helaas heeft moeten wijken voor McDonalds. Verder genoten Marten en Abe Siderius voor en na de Tweede Wereldoorlog landelijke bekendheid als pikeurs. Minder bekend is dat de wortels van de familie Siderius al bijna 500 jaar terug reiken in de Leeuwarder geschiedenis en dat het geslacht in de 16e en 17e eeuw vele stadsbestuurders leverde en zich door huwelijken vermengde met vooraan staande families zoals Hiddema, Vitringa Coulon en (Koumans) Smeding. De stamvader van de familie Siderius kwam als zevenjarig jongetje omstreeks 1535 vanuit Remagen in Duitland naar Leeuwarden. Hij kwam daar in huis bij zijn oom Hendrik die 'isercamer' (ijzerhan delaar) was op de Koornmarkt, het gedeelte van de Voorstreek tussen de Minnemastraat en de Wortelhaven. Oom Hendrik had ken nelijk zelf geen kinderen want het jongetje Nolles werd later zijn erfgenaam en zette de zaak van zijn oom voort. Ook de twee volgende generaties hielden zich met de ijzerhandel bezig en zij noemden zich dan ook 'iserman' en het huis waarin ze woon den ging De Yserman heten. We weten dit allemaal doordat de kleinzoon van het jongetje Nolles, Meynte Mathijs Iserman, in 1653 begon met het bijhouden van een familiekroniek. Hij leg de data van geboorte, huwelijk en overlij den van familieleden vast en tekende ook wapens en kwartierstaten die teruggaan tot in de 15e eeuw. Later is de kroniek voortgezet door zijn zoon en kleinzoon en vervolgens door diens dochter Tettie die trouwt met dr Georgius Hiddema, pensio naris (juridisch adviseur) van Leeuwarden. Ook de dochters van Tettie hielden de kro niek bij. Zij en hun kinderen trouwen met leden van belangrijke Leeuwarder families. Kleindochter Tettie Jongsma trouwt met de bekende Leeuwarder arts Julius Vitringa Coulon en van haar dochter Johanna vin den we op 25 november 1812 het huwelijk Het bovenstaande wapen is nagenoeg gelijk aan dat van Meynte Mathijs in de 17de eeuw. Het komt voor in het Handschrift Siderius. Het wapen is getekend door de heer J.C. Ter- luin, heraut Frisia I, en geregistreerd door de Fryske Rie foar Heraldyk aangetekend met Pieter Koumans Sme ding, 'negosiant in papier'. Dankzij het manuscript weten we ook dat de bekende schilder Jacobus Sybrandi Mancadan, die in 1634 trouwde met Elske een zuster van Meynte Mathijs Iserman, afkomstig was uit Minnertsga. Het echt paar Mancadan woont eerst in Franeker, maar vestigt zich later in Leeuwarden, waar ze in de Doelestraat wonen in een pand op de plaats van het latere Coulonhuis. De familiekroniek, die nu bekend is onder de naam Handschrift Siderius, dook na de Tweede Wereldoorlog op een veiling op en is nu in mijn bezit. De volledige tekst is opge nomen in een boek over de familie Siderius, dat ik vorig jaar heb gepubliceerd. Mastoproer De kroniekschrijver Meynte Mathijs Iser man vermeldt dat hij gebruik maakt van aantekeningen van zijn vader Mathijs Noldus. Deze had verschillende func ties in het stadsbestuur bekleed, hij was ondermeer hopman van de schutterij en tweemaal schepen. In 1609 was hij voor het eerst schepen, maar dat had niet lang geduurd, want op 1 januari 1610 was hij samen met het hele stadsbestuur van het stadhuis verjaagd en afgezet. Hij vermeldt deze gebeurtenis, die de geschiedenis in zou gaan als het 'mastoproer', ook in zijn dagboek en deze aantekeningen zijn door zijn zoon overgenomen. Het mastoproer ontleent zijn naam aan een meute opstandige Leeuwarders, die LA» it

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 13