11 Pagina uit het Handschrift Siderius, de familiekroniek die begint in 1653 met een scheepsmast de deur van het raadhuis rameide. Het zittende stadsbe stuur dat daar aanwezig was om, zoals gebruikelijk op nieuwjaarsdag, samen met kiesmannen nieuwe leden van hun college te kiezen, kan zich ternauwer nood in veiligheid brengen. De oproer lingen beschuldigen de stadsbestuurders van vriendjespolitiek en verduistering van gemeenschapsgelden. Wanneer ze met hun grieven voor een gesloten deur komen, slaat de vlam in de pan. De nakomelingen van Mathijs hebben eveneens stedelijke bestuursfuncties ver vuld. Meynte Mathijs, de dagboekschrijver (1603-1669), was burgervaandrig en hop man van Oost Minnema-espel, bouwmees ter van de stadsdoelen en vroedsman. Hij heeft het daar waarschijnlijk zo druk mee dat hij in 1641 de ijzerwinkel verhuurt. Omstreeks deze tijd verandert ook de fami lienaam. Arnoldus, halfbroer van Meynte, is predikant en de naam Iserman is toch wel erg stoffelijk; hij gebruikt zijn kennis van de beide klassieke talen om zich een familienaam aan te meten die meer in over eenstemming is met zijn beroep en status. Aan de Griekse grondvorm sidèros (van ijzer) voegt hij een Latijnse uitgang toe en zo onstaat de naam Siderius. Van de drie zonen van Meynte wor den er twee, Mathijs en Annius, goud en zilversmid; ze worden echter beiden niet oud. De derde, Sicco Siderius, is van beroep loodgieter en pompmaker en is tevens vroedsman, bouwmeester en rent meester van Leeuwarden. Ook is hij ijker van de maten en gewichten in Friesland, administrateur van de 'guarde du corps' van prinses Maria Louise en voogd van het Nieuwe Stadsweeshuis. Hij woont met zijn tweede vrouw Auckien Hania op de Druifstreek en later op de Smalle Zijde van de Nieuwestad, nu NZ nr 99. Van de zilversmeden Siderius is helaas zeer weinig werk bewaard gebleven. In 1999 werd bij Christie's in Amsterdam een brandewijnskom van Annius Siderius geveild. Canon en coegels Zowel Mathijs als Sicco hebben een zoon Meinardus. De zoon van Mathijs studeert rechten in Franeker en wordt advocaat. Hij bekleedt ook weer veel fucties in het stadsbestuur en heeft zitting in de bestu ren van verschillende zorginstellingen, zoals het Sint-Anthonygasthuis, het Nieu we Stadsweeshuis en het Poptagasthuis. Meinardus is als stadsbestuurder ook betrokken geweest bij de bouw van het nieuwe stadhuis van Leeuwarden, dat op dit ogenblik een grote restauratie onder gaat. Hij administreerde alle ontvangsten en uitgaven en heeft daarvan tweemaal verantwoording afgelegd namelijk in 1716 en in 1718. De totale kosten van het nieuwe stadhuis hebben waarschijnlijk de begro ting overtroffen, want om de nieuwbouw te financieren werd overal naar middelen gezocht. Zo vinden we onder de inkomsten zelfs een post inzake de verkoop van 'canon en coegels' voor 7291 gulden. Lang leek het erop dat de Leeuwarder tak van de familie Siderius zou uitster ven. De andere Meinardus, de zoon van Sicco, had alleen dochters en de advo- kaat Meinardus trouwde pas op vijftig jarige leeftijd met Wobbina Broersma, de dochter van een Leeuwarder chirugijn en vroedsman. Ze kregen twee zonen en twee dochters, die al op jonge leeftijd wees wer den. Helaas is in de stedelijke archieven niets te vinden omtrent het beheer van hun goederen of verdere opvoeding. Toch kwamen ze goed terecht. De twee meisjes trouwden met een predikant en jongste zoon Gabynus werd net als zijn vader advokaat. De oudste zoon Mathijs koos een heel andere richting, hij studeerde vestingbouwkunde te Franeker en werd ingenieur bij de genie. In 1765 publiceert hij een boek over de vestingbouw volgens de principes van Vauban, dat in Leeuwar den wordt uitgegeven. Mathijs legt met zijn beroepskeuze de grondslag voor een nieuwe familietraditie, want zijn zoon wordt even eens ingenieur bij de genie en z'n kleinzoon officier bij de artillerie. Deze laatste dient voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden en door de staatkundige verwikkelingen in 1830 gaan zijn nakomelingen als Belgen door het leven. De familie woont in het Waalse gedeelte in de buurt van Namen en levert enkele generaties van notarissen, maar is nu bijna uitgestorven. Door huwelijken met elkaar verbonden Zoals we zagen werd Gabynus, de jongste zoon van Meinardus en Wobbina, advo caat. Hij trouwt met Catharina Semler, dochter van Johan Georg Semler, mees- Li CCA» H

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 14