12 Het buiten Rapenburg onder Huizum, ten zuiden van Leeuwarden, waar de Leeuwarder familie Siderius in 1813 bijeenkwam voor een verjaardagsfeest. De relatie van de familie tot het buiten is niet bekend. (Collectie Fries Museum) Het stamhuis De Yserman van de familie Side rius aan de Voorstreek 9 is lang bekend geweest als de apotheek Tromp Visser ter-tuinman van prinses Maria Louise (Marijke Meu). Ze krijgen zes kinderen: vier meisjes en twee jongens. De oudste dochter blijft ongehuwd en de andere drie trouwen allemaal met een zilversmid. Wobbina trouwt met Johannes de Wal eveneens uit Leeuwarden. Van hun kin deren wordt er één hoogleraar rechten in Groningen en twee eveneens zilversmid. De jongste hiervan, Meinardus Siderius de Wal, is een verbazend veelzijdig man: hij is eerst predikant te Wijckel, vestigt zich later in Leeuwarden als goud- en zilver smid en eindigt zijn carrière als gemeen tesecretaris van Leeuwarden. De jongste dochter, Helena Aletta, trouwt met Hermanus Smeding, weduwnaar van Gerritje Koumans. Een zoon uit diens eer ste huwelijk is Pieter Koumans Smeding, sinds 1817 uitgever van de Leeuwarder Courant. We zien hier bij de families De Wal en Smeding hoe nauw de vooraan staande Leeuwarder families door huwe lijken met elkaar verbonden zijn, want genoemde Pieter trouwt met Johanna, een dochter van Julius Vitringa Coulon, die, zoals we hierboven al zagen, getrouwd was met Tetje Jongsma, een kleindochter van Tettie Hiddema-Siderius. Een zuster van Johanna trouwde met de hiervoor genoemde hoogleraar De Wal. De twee zoons van Gabynus Siderius hebben een geheel verschillende loop baan. De oudste, Meinardus, treedt in de voetsporen van zijn vader en grootvader en studeert rechten. Hij is echter niet lang advokaat en wordt in 1781 secretaris en boelgoedsontvanger van Doniawerstal. Later zal hij in de Franse Tijd als (gema tigd) patriot verschillende functies, zowel op provinciaal als op landelijk niveau, vervullen. Zo is hij als lid van de Natio nale Vergadering betrokken bij het ont werpen van een nieuwe grondwet en is hij later secretaris van de tweede Nationale Vergadering. In 1806 verlaat Meinardus de landelijke politiek en wordt hij drost van Oost- en Weststellingwerf en vestigt zich dan in Wolvega. In 1816 wordt hij inspecteur der indirecte belastingen in het arrondissement Heerenveen. Johan Georg, de jongste zoon, wordt even als zijn oom en neef ingenieur bij de genie. Wanneer in 1794 de Fransen Nederland binnen vallen is Johan Georg in het ves tingstadje Sluis in Zeeuws-Vlaanderen gelegerd. Hij overleeft daar het beleg waar bij de Fransen het stadje nagenoeg plat bombarderen. Onder het Franse bewind is hij in talloze steden gelegerd van Bourtan- ge tot Valenciennes. Hij maakt de grootste carrière van de officieren Siderius: in 1814 wordt hij directeur van de Oostelijke direc tie der Fortificatiën en in 1816 wordt hij bevorderd tot generaal-majoor. Zowel Meinardus als Johan Georg hebben ieder slechts één dochter, zodat deze tak van de familie uitsterft. Een verjaardagsfeestje anno 1823 We blijven nog even bij de kinderen van Gabynus Siderius en Catharina Semler, want op 12 juli 1823 wordt er ten huize van de familie Smeding op de Groentemarkt 1, het huis met de Gouden Kat, een verjaar dag gevierd. De vrouw des huizes Helena Aletta Smeding-Siderius wordt 60 jaar en al haar broers en zusters zijn aanwezig met kinderen en aangetrouwden. Tien jaar gele den was haar vijftigste verjaardag gevierd op het buiten Rapenburg onder Huizum,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 15