13 Gevelsteen De Yser Man in de zijgevel van Voorstreek 9 Het koffiehuis van R. Siderius op de hoek van de Lange Marktstraat en de Snekerkade. Op de stoep zijn beide dochters, mei 1932 maar dat is inmiddels afgebroken. Op het feest worden door verschillende personen gedichten voorgedragen, produc ten van poëtische huisvlijt. Naderhand besluit men deze te drukken (met een Koumans Smeding in de familie was dat niet zo moeilijk). Twee exemplaren zijn in de Provinciale Bibliotheek bewaard geble ven. Aan de gedichten gaat een voorwoord vooraf waarin de onbekende auteur de zeld zaamheid memoreert van het feit dat alle zes kinderen uit één gezin nog in leven zijn. Uitzonderlijk is dit inderdaad in een tijd waarin de kindersterfte schrikbarend hoog en de gemiddelde leeftijd laag was. De auteur die kennelijk wiskundig is onder legd, verwoordt het aldus: 'Zeldzaam mag dit feest genoemd worden, daar, volgens een gematigde berekening, bij de geboorte der jongste zuster, de kans op hetzelve stond als één tot vierendertig millioenen, en, volgens de gewone verhou ding der sterfte tot de bevolking, geduren de een gansch mensenleven, slechts aan drie families op den ganschen aardbol dit geluk kan te beurt vallen.' Misschien is Ritske Doeke Smeding, zoon van de jarige, de auteur van dit voorwoord. Hij had een sterke wetenschappelijke belangstelling; hij was amateur meteoro loog en medeoprichter van het Natuurkun dig Genootschap te Leeuwarden. Ritske zou nooit een echt beroep uitoefenen, maar hij werd, zo zou men kunnen zeggen, van beroep bestuurder van ontelbare vereni gingen, genootschappen en liefdadigheids instellingen. Een groot deel van de negen tiende eeuw kon men in Leeuwarden op sociaal en maatschappelijk terrein niet om deze Smeding heen. Stamhuis De Yserman 'Op de Coornmerck alwaer de ijserman uuthangt...', zo wordt in een akte uit 1641 het huis aangeduid, dat is te beschouwen als het stamhuis van de familie Siderius. Het huis wordt in 1590 gekocht door Elske Jacobs, weduwe van Nolles Mathijs; het gaat De Yserman heten en zal tot onge veer 1800 in het bezit van haar nakome lingen blijven. De Coornmerck heet nu Voorstreek, het betreffende huis is nr 9 en het is lang bekend geweest als de apo theek Tromp Visser. De familie Siderius stopt ca 1640 zelf met de ijzerhandel, later wonen de zilversme den Siderius er en ook daarna zal het pand nog ruim 100 jaar door zilversmeden wor den bewoond. In 1859 vestigt er zich een apotheker en tot in de negentiger jaren van de 20e eeuw blijft het pand een apotheek. In de noordelijke zijmuur van het huis bevindt zich een zeer grote gevelsteen van 137 cm. hoog en 76 cm. breed, voor stellende een man in een harnas met als onderschrift De Yserman.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 16