Lcovoc^ Inhoud iét> Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 5,- Redactie Jan Faber Anneke Hellinga Corien Rattink Tom Sandijck Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Henk Beers Paul Bron Carla Duim Han Hietkamp Roelof Kerst de Jong Hans Jorna Yme Kuiper Jan te Nijehove Henk Olij Jan Post Kees Siccama Dirk Swierstra Jakob Vellenga Chris Visser Joop Woudstra Hans Zijlstra Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden tel. (058) 233 83 99, fax (058) 233 23 15 e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar. Ledenadministratie: Diaconessenpark 38, 8917 GA Leeuwarden, tel. (058) 212 63 29 e-mail ledenlevwerd@angelfire.com Opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Grafisch Bedrijf Hellinga b.v. Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1600 ex. Foto omslag: de familie Bruinsma voor de boerderij aan het Jelsumer Binnenpad, in de jaren dertig (Collectie Z. Tamminga); zie ook pagina 20 nummer 12 november 2003 Int huys van pijn int hooft 1 In de Breedstraat is geen vlees en brood meer te koop 4 Een nijvere bevolking op het Vliet 5 De Tjessingadijk is een echte dijk 8 Op de Coornmerck alwaer de ijserman uuthangt 10 Column: Olde/Nije 14 De Fruitschalen en andere draaiorgels 15 Een Perzische dief in herberg De Ooievaar opgepakt 18 Een verdwenen boerderij aan het Jelsumer Binnenpad 20 Oostergrachtswal tussen Vliet en Molenpad, 1863 tot 1963 21 Steekvlammen uit gashouder na bombardement 23 Een grensconflict asm de Lekkumerweg 24 De segen fan Ype Schaaf 26 De crack van Frisia: Toon Dalhuysen 27 S De Harlingerstraat in aanbouw 29 Nieuws Historische vereniging Aed Levwerd 30 Historisch Centrum Leeuwarden 31 Brievenbus/mailbox 32 Prijsvraag WK 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in maart 2004 AedLevwerö Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwar den. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verle den van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 2