Een verdwenen boerderij aan het Jelsumer Binnenpad 20 Klaas Zandberg Het Jaar van de Boerderij heeft weer eens benadrukt dat de gemeente Leeuwar den een groot aantal boerderijen met een rijk verleden telt. Anderzijds moeten we wel beseffen dat nog in de jaren zeventig en tachtig heel wat bijzondere boerde rijen rond de stad zijn verdwenen. Zo moest de stelp Jelsumer Binnenpad nr. 3 in 1980 plaats maken voor stadsuitbreiding. Van dit bedrijf resteren slechts enkele foto's en documenten van instellingen en particulieren. De foto op het omslag van dit nummer is afkomstig van een van de laatste bewoners. Deze boerderij, die tot 1980 niet ver ten oosten van de kruising Mr. P.J. Troel- straweg-Dammelaan stond, heeft moge lijk een middeleeuwse oorsprong. Het is zeker dat toen rond 1580 de kloosterbe zittingen werden verdeeld het Old Bur ger Weeshuis (OBW) de grond rondom deze plaats in eigendom kreeg. In de loop van de negentiende eeuw werd er behoorlijk geïnvesteerd door het OBW. Er werd land bijgekocht en een deel van het bestaande bouwland mocht door de pachter in 'greide' worden veranderd. Het bedrijf werd in 1849 omschreven als 'eene zathe en landen staande en gelegen onder Leeuwarden onder Bilgaard, de huizinge aldaar gekwoteerd met nummer 22, let ter P bij de weduwe Terpstra vroeger in gebruik, zijnde de landen in het geheel groot 37 ellen'. De landerijen bestonden uit vruchtbare kleigrond, die goed werd ontwaterd middels keurig onderhouden sloten en greppels. Niet handig was dat verschillende percelen ver van de boerde rij waren gelegen. In 1856 werd de huur verhoogd van fl. 2000,- naar fl. 2500,-. In 1863 volgde een verbouwing. De boerderij in lengtedoorsnede, bouwtechni sche tekening, ca. 1900 De boerderij Jelsumer Binnenpad 3, in de jaren dertig (Foto: Collectie Z. Tamminga) Enkele decennia later voldeed de oude boerderij eigenlijk niet meer aan de eisen van de tijd. In de schuur bevonden zich twee oude vermolmde gebinten. De zij muren en het dak verschoven waardoor De boerderij niet lang na de herbouw in 1903 (Foto: Collectie Z. Tamminga) de pannen niet meer sloten en lekkage ontstond. Ook was de melkkelder te klein en de karnmolen nagenoeg onbruikbaar. Tenslotte werd gekozen voor radicale oplossingen. Er volgde complete afbraak en nieuwbouw iets westelijker in 1903. Het tot dan toe gemengde bedrijf werd volledig ingericht als melkveehouderij. De aanleg van de nieuwe stadswijk Bil gaard en plannen voor de rondweg maak ten een einde aan het voortbestaan van Jelsumer Binnenpad 3. De suggestie van de woningbouwcorporaties in begin 1979 om de inmiddels leegstaande boerderij in te richten tot een expositieruimte vond geen gehoor. Er werd tot afbraak beslo ten. De meeste andere boerderijen in de omgeving gingen dezelfde weg: 'De Klok slag' aan de Mr. P.J. Troelstraweg in 1981, 'het witte huisje' aan de Jelsumerstraat in 1984, de boerderij aan de Jelsumerstraat in 1991 en -nog vers in het geheugen- De Kleine Bontekoe in januari 2003. De afbraak in 1980 (foto Leeuwarder Courant) LA» it

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 23