22 heel groot huis bivakkeerde. Na zijn dood begon Kerst Roelofs er een koffiehuis en logement, dat uitsluitend bestemd was voor officieren die in de nabij gelegen kazerne werkten. Kerst Roelofs was gebo ren in De Knipe. Nu hij echter naar zijn idee grotestadsbewoner was geworden, wilde hij dat ook weten. De Friese taal, plat en boers werd in de ban gedaan. Thuis werd voortaan Liwwadders gesproken, de taal van de regentenfamilies. Als die ech ter iets wilden bespreken dat het perso neel niet mocht horen, spraken zij Frans met elkaar. De jongste dochter van Kerst Roelofs Hinke werd Hendrika genoemd. Zijn zoon Roelof maakte het nog bonter. Hij werd boekhouder bij de rederij De Stanfries en woonde aan de Willemskade. Zijn eerste zoon werd naar zijn opa Kerst genoemd. Die naam kon er blijkbaar nog wel mee door. Bij zijn tweede zoon werd het lastiger. Roelofs schoonvader heette Harke Klazes. Zo'n naam paste niet bij een burgerfamilie aan de Willemskade. Het werd Henri. Overigens werd Henri zijn leven lang Harrie genoemd. Pas bij zijn overlijden dook op de rouwkaart de naam Henri weer op. De derde zoon zou Klaas moeten heten, maar het werd Nico- laas. De geur van drukinkt Wij keren terug naar de Oostergragtswal. Naast het koffiehuis op nummer zeven woonde in 1863 mevrouw Ruitenschild en naast haar, op de hoek van het Molenpad dreef Heerke Wybrandi zijn zeepziede- rij. Een deel van dit huis werd verhuurd aan kapitein Loggers. Nadat in 1863 op nummer 1 de modisterij was opgeheven, werd de benedenverdieping overgeno men door een boekhandelaar uit Kollum. Hij was getrouwd met Wilpkje Sytsma. Ze hadden veel kinderen, maar dat was geen bezwaar, er was ruimte genoeg in het voormalige naai-atelier. De familie Dykstra heeft het er overigens maar drie jaar volgehouden. In 1866 nam winkelier Biesma uit Lekkum met zijn vrouw Rins- ke Douwes Hansum de woning over. Ook zij hadden een talrijk kroost. Nu maken wij een sprong in de tijd naar 1915. De Oostergrachtswal is aan de nieu we spelling aangepast. Nummer 1 werd nog steeds apart verhuurd in een onder en bovenverdieping door de eigenaar Steinvoorte, die een schoenenwinkel had op de Tuinen. In 1915 verscheen Ellens ten tonele. Hij bezat aan de Oosterkade een melk- en boterzaak. Hij kocht het hele huis nummer 1 van Steinvoorte en verbouwde het tot één groot winkelhuis. Jarenlang hebben Ellens en zijn vrouw er een comestibleszaak gedreven. Het was een gezellige zaak met prettige bediening. In 1932 werd de zaak overgenomen door G. Knip en in 1948 voortgezet door diens zoon. In 1963 rook het er naar drukinkt. De drukkerij en administratie van het Leeuwarder Weekblad was er toen geves tigd. De administrateur Ammerlaan was steeds druk bezig advertenties in te nemen voor de volgende uitgave van 'zijn' blad. In 1963 was het huis weer in tweeën gedeeld. Het linker winkelraam was ver vangen door een deur die toegang gaf tot de bovenverdieping. Intussen zijn er al weer veertig jaar voorbijgegaan en aan de Oostergrachts wal tot het Molenpad wonen en werken nu weer andere mensen. OOSTERüR A OU TS WAL 1 Al. Dijkstra, fab-rieksEéb. 'Mej. 'H. 'Dijkstra, kantoorbed. 3 W. Ztiirdervan, boetolnnoel. 3 Mej. H. A. Zonden-an, .vcr-koopater óbov. D. iRnthiga 7 IJ. ■H'üftgtveen, rijwielhandelaar 9b'C«v, j. Fab-cr, banketbakker 9-bov, P. v. d. Heidé, notarisklerk 25 j. Wijnsrna, sigarenwinkelier 27bov. j. Fee ristra 2,5hf>v' J. Kiii'grna, schilder 27 J. IJ. Feeirstra, koopman 79 Th. T v. d. Mi ij 29 Mej. :M, de Vries, verpl, 31 bev. W. Zuidema 33 G. Wolgen, bakker 35bov. A, Haagsma, voorwerker 35'brv. 'H. Hiaagsma, 'kantoorbed, 37 S. D. 'Feeustra, accountant SSfeWr-Wed. D. Vt-dr-Naerii 11 K. Nieuws-ma, vahricksarb 4'. Mej, T. Nieuwsma, maflMnestikstef 45 Mej. C. M. S. 'Dijkstra 45 Mej. T. A. M, -Dijkstra 47 T. die Groot, adin. Pro». Gr. 'Kr. 47 Wed. K. Demi a 47a 'R._ Berfpma. ftramtetAandeL .10P. iH. jFeênstïn, gross, verfwaren 51 j. iBurmann, koopman 51 Mej. AL 'Hofstede, cor&e'tière 57 3. Postmus 61 A. L. L. Kom, -fee liner Pagina uit het adresboek van 1954, waarop de hoofdbewoners van de Oostergrachtswal staan aangegeven

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 25