Een grensconflict aan de Lekkumerweg 24 Paul Bron Ieder huis heeft zijn geschiedenis. Natuurlijk geldt dat voor oudere woningen in sterkere mate dan voor jongere. Het huis waarin je woont, bepaalt voor een groot deel de entourage van je leven. In bijna gelijke mate geldt dat ook voor de straat en de buurt. Het kan dan ook niet anders of je vraagt je al spoedig nadat je een wat ouder huis hebt betrokken af, wat de geschiedenis ervan is. Zo vond ik gegevens over ons huis en onze straat en kwam ik onder andere terecht bij een echt grens conflict aan de Lekkumerweg, nu precies zeventig jaar geleden. Afrastering aan de Lekkumerweg van de gemeentegrens met Leeuwarderadeel door Gemeentewer ken. Ir. C. van der Vlis, directeur van Gemeentewerken, maakt proces-verbaal op, augustus 1933 Bekijken we de kaart van Leeuwarden uit 1925, dan zien we dat de grenzen van de stad met de gemeente Leeuwarderadeel in het noordoosten ongeveer samenvallen met de plaats waar nu onze woning, Ver- zetsstraat 48, staat. Van enige bebouwing was nog nauwelijks sprake, uitgezon derd enkele huizen langs de Dokkumer Ee, richting Snakkerburen. De weg naar Lekkum was in de jaren twintig smal en nog maar pas verhard en na aanleg van de brug over de Bonkevaart, in de plaats gekomen van de vroegere hoofdverbinding via Snakkerburen. In de jaren twintig van de vorige eeuw bezat de Lekkumer veehandelaar Johan nes Klaas Hellinga weilanden in en rond het dorp Lekkum, kadastraal gemeente Jelsum. We hebben het dan over een gebied dat nog niet viel binnen de grenzen van de gemeente Leeuwarden, maar bin nen Leeuwarderadeel. Aan de "kunstweg te Lekkum' wat duidt op het feit dat deze weg bestraat was, kocht Pieter Visser in 1927 een perceel van Hellinga ter grootte van vijfhonderdzestien vierkante meter als bouwterrein. Vervanging van het gammele hekje Deze Pieter Koenraad Visser was in 1862 in Leeuwarden geboren. Na zijn opleiding op de Rijksnormaalschool werd hij onder wijzer in Cornjum en trouwde met de uit Oudkerk afkomstige Grietje Hamstra. Pieter werd in 1895 benoemd als hoofd van de openbare lagere school te Lekkum, waar tot 1927 de familie ook woonde. In dat jaar werd aan hem op 4 april in de vergadering van de Gemeenteraad van Leeuwarderadeel eervol ontslag verleend 'onder unanieme dankzegging voor de vele verdiensten voor het openbaar onder wijs tijdens een lange staat van dienst'. In het Historisch Centrum ontmoette ik onlangs een echtpaar op leeftijd, afkom stig van Snakkerburen. Zij herinnerden zich meester Visser als 'een rechtvaardige man, een fijne meester'. Ze wisten nog dat hij, aan wat zij noemden de Nieuwe Lek kumerweg, een villa liet bouwen. Op het moment van de grondaankoop van 9 november 1927 was de woning op de aangekochte grond zo juist gereed geko men. De grondprijs bedroeg vijftienhon derdachtenveertig gulden, wat neer komt op ongeveer een rijksdaalder per vierkan te meter. Nu gaf Hellinga zijn grond niet zomaar uit handen. Er moest nog wel het een en ander geregeld worden. Zo moest er boter bij de vis, dus betalen bij het teke nen van de koopakte. Het perceel werd

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 27