ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden 31 Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Een nieuw soldaatje voor Barrahüs Het is april 1962 als de trotse eigenaars het pas gerestaureerde soldaatje van Bar rahüs in ontvangst nemen uit handen van restaurateur J. Arnolli uit Peize. De familie Kramer bewoont de boerderij Nij Barrahüs, vlakbij de spoorwegover gang in de Brédyk. Talloze Leeuwarders kennen het soldaatje, maar over oorsprong en betekenis is eigenlijk niets met zeker heid bekend. Er doen mooie, oude ver halen de ronde, maar het is aannemelijk dat het ooit als een 'gewoon' tuinbeeld is geplaatst. Toen het beeldje jaren geleden vanwege de slechte staat waarin het verkeerde binnen werd gezet, kwamen er bij de gemeente reacties binnen: 'Waar is het gebleven?' en 'Er is een kunstwerk gestolen!'. Het soldaatje stond in de schuur naast z'n Rechts veehouder Dirk Kramer met echtgenote Sytske Hellema, links restaurateur Arnolli sokkel en zijn conditie werd er niet beter op. Bij de voorbereidingen van de Open Monumentendag 2003 ontstond het idee om het terug te plaatsen, maar het ter racottabeeld zou te kwetsbaar zijn om het weer voor jaren aan weer en wind bloot te stellen. Daarom werd in overleg met de eigenaar, de familie Folkertsma-Kramer uit Stiens, besloten te streven naar een replica en het origineel na restauratie een plek te geven in het Historisch Cen trum aan de Grote Kerkstraat. Samen met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente zoekt het HCL nu naar geld om dit plan te realiseren. Wellicht dat over enige tijd een geheel nieuw soldaatje op Barrahüs staat, net als in 1962! Recentelijk verschenen Gereformeerde kerk in Wirdum 1925-2003, redactie Hoekstra, Minne, Nauta, Ben, Reits- ma, Klaas, Wirdum: Kerkenraad Samen op Weg Gemeenten Wirdum (Fr.) e.o., 2003, 39 P- Hermans, H.L.C. - Om des gewetens wille: de geschiedenis van een arrest in oorlogstijd, Leeu warden: Friese Pers Boekerij, 2003, 224 p. Leeuwarder Accordeon Ensemble: jubileum boek 1943-2003, samenstelling Jensma, Ant, Leeuwarden: Leeuwarder Accordeon Ensem ble, 2003, 114 p. Lock, Ellen - Van Leeuwarden tot Jeruzalem: het leven van Salomon Ewald Cohen, Gronin gen: Mijn eigen boek, 2003, 239 p. Prettejohn, Elizabeth - Sir Lawrence Alma Tadema 1836-1912, Kampen: Klement, 2003, 352 p. Sluis, Itty - Striid sunder ein: Geertruida Christina Jentink (1852-1918), Ljouwert: Afük, 2003, 454 p. Swierstra, Dirk - Leeuwarden van boven bekeken: 1924-1972, Hoogeveen: V W Col lective, 2003 Tusken Piskhoarne en Lape een boerderij - historische verkenning van Leeuwarden tot Wytgaard, redactie Cuperus, Sjoerd, Mulder, J.A., Sandijck, Tom, Zandberg, Klaas, Leeu warden: Leeuwarder Historische Vereniging Het Leeuwarder Jeugdaccordeon Ensemble, 1983. Een kenmerkende foto van Dick van der Heide Aed Levwerd i.s.m. HCL, 2003, 95 p. Tentoonstelling Dick van der Heijde jr. Tot 30 januari 2004 is in het HCL nog een tentoonstelling te zien over het werk van de begin vorig jaar overleden fotograaf Dick van der Heijde jr. In augustus 2003 werd de enorme negatie ven verzameling van Van der Heijde (700.000 stuks) over gedragen aan het HCL. Het HCL toont een doorsnede van zijn werk door de jaren heen. De expositie werd op vrijdag 19 sep tember geopend door Rients Gratama. Filmarchief Omroep Mercurius naar HCL Op 8 oktober gaf de lokale Omroep Mercu rius haar filmarchief met ruim 500 video banden in bewaring aan het HCL. Fototentoonstelling over water in Leeuwarden Van 4 december tot eind januari is in het kader van de foto-estafette in de hal van het stadskantoor een tentoonstelling te zien over water in en rond Leeuwarden. De foto's zijn gemaakt door Tjerk de Jong- fotografïe. Sponsor is ditmaal makelaardij

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 34