La» it 3 't Swart Bargehooft sierde ooit het hoekpand Koningsstraat Turfmarkt en verdween bij de bouw van het Eysingahuis, tegenwoordig het Fries Museum Leeuwarder Courant met de huisnaam en nam een drukker de naam van zijn druk kerij op in zijn impressum. Speur- en monnikenwerk Al deze en vele andere bronnen zijn maar voor een klein gedeelte systematisch onder zocht op huisnamen. Generaties mede werkers van het gemeentearchief hebben gelukkig de namen die zij tegenkwamen wel genoteerd en de oud-archivaris Wim Dolk publiceerde er ook over. Het napluizen van alle archivalia die daarvoor in aanmer king komen op huisnamen zou een waar monnikenwerk zijn: alleen al de transport aktes van onroerend goed omvatten vele tientallen meters folianten. Een complete catalogus van alle Leeuwarder huisnamen zit er daarom niet in. Wel zijn inmiddels een duizendtal huisnamen geïnventariseerd en worden er nog regelmatig onbekende gevonden. Is het inventariseren van oude huisna men een monnikenwerk, het identificeren van de huizen die ermee werden aangeduid is een heidens karwei. Het lokaliseren van panden brengt veel speurwerk met zich mee dat niet altijd beloond wordt. In de loop van hun geschiedenis werden panden gesplitst, samengevoegd, afgebroken of herbouwd. Het swart farckenshooft ging op in het dubbelbrede huis dat de rijk gewor den koopman Klemrink op de Nieuwestad liet bouwen en Het swarte bargehooft werd opgeslokt door het Eysingahuis. Sommige delen van de stad werden geheel opnieuw ingericht waarbij de panden met de naam die erbij hoorde, van de aardbodem ver dwenen. Toch is het op dit moment gelukt van de eerder genoemde huisnamen een kleine vierhonderd te lokaliseren. Het zou een verrijking van de monu mentale Leeuwarder binnenstad bete kenen als meer historische huisnamen terugkeren. Zij versterken het beeld van een stadscentrum dat dateert uit vroegere tijden. De generaties Leeuwarders die ons voorgingen worden een nog duidelijker zichtbaar deel van de actuele stedelijke gemeenschap. Ook voor de eigenaar of gebruiker van een pand met een histori sche huisnaam betekent het een verrij king: het versterkt immers het bijzondere karakter van zijn huis. Een historische naam voor uw huis? Een kleine werkgroep, bestaande uit een medewerker van het Historisch Centrum Leeuwarden, de gemeente Leeuwarden, NV Stadsherstel en Henk Olij, kan u behulpzaam zijn als u uw huis een historisch verantwoorde naam (terug) wilt geven. Deze groep kan voor u vaststellen of uw pand in het verleden een naam heeft gedragen of voorstellen doen voor een naam die te maken heeft met de geschie denis ervan. De gemeente Leeuwarden sti muleert deze activiteit door het subsidiëren van het schilderwerk. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot J.F. Janssen, medewerker van Stadsherstel, d'Hondecoeterstraat 46, 8939 DS Leeuwarden, tel. 058-213 49 52. Op deze afbeelding van de Brol en de Grote Hoogstraat van Cornells Pronk uit 1742 zijn een aan tal panden te zien die een naam droegen. Het hoekpand Naauw-Grote Hoogstraat wordt, naar een bewoner, de schepen Wille Heenthiama, wel het Heenthiamahuis genoemd, in 1601 heet het 't groete blauleydt hoeckhuijs en in 1619 en 1632 wordt er van gezegd dat daer de halve maen wthangt. Grote Hoogstraat 1 heette van 1595 tot ongeveer 1850 het vergulde hoofd. Van de Grote Hoogstraat 3 wordt in 1607 vermeld alwaer den vergulden schoen aen de gevel staet, in 1611 heet het de vergulden leest, tus sen 1670 en 1694 in de vergulden Druckery, terwijl het in 1783 vermeld wordt als de groene Luiwagen

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2003 | | pagina 6