8 Kerk der Hersteld Apostolische Zendingsgemeente op de hoek van de 6e Vegelindwarsstraat en de Vegelinstraat, circa 1935, later verbouwd tot bakkerij Tegenover Kuperus is de bakkerij en winkel van Brouwer gevestigd in de voormalige, in 1908 gebouwde, Hersteld Apostolische Kerk. Als kinderen kochten we daar kustekoek en joadesuker. Naast bakker Brouwer, in 'de zesde', ontdek ken we nog net de, na opoffering van de huiskamer, ontstane kruidenierswinkel van Siesling. Op weg naar kruidenier Tiemersma in de Vegelinstraat passeert ons met immer onzekere pas, glazen wasser IJsbrandy met zijn ladderwagen, die naast de kruidenier zijn huis en stalling heeft. Tiemersma heeft een in meerderheid pro testantse klantenkring. In verhouding is zijn winkel groot, zeker afgezet tegen het huiskamerwinkeltje van grutter van der Werf in 'de vijfde', die het hoofdzake lijk moet hebben van het venten van zijn waren. In 'de derde' zit het kruideniers winkeltje van De Jong en de bakkerij van Wondaal, op de hoek met de Van Sytzamastraat. Horen we daar de indringend luide stem van 'ome' Evert van Wijk, die zijn lekkernijen uit de viskar aanprijst? De le Vegelindwarsstraat kent twee middel grote winkels die van kruidenier Krol en de groentezaak van Gros. Hier slaan we linksaf, de Ypeystraat in, waar Van der Veer, later Van der Heide, zijn krui denierswinkel heeft. Nog weer later ves tigt Goedemoed in dit pand zijn sigaren winkel. Wanneer we de Vegelinbuurt in het noordoosten laten begrenzen door de Van Sytzamastraat, dan komen we langs kapper Van de Meer, schilder Wadman en taxibedrijf Schaafsma. Een grens kan in het zuiden gevormd worden door Achter de Hoven, waar ik me herin ner slager De Walle, fïetsmaker Koop- mans, het kleine kruidenierswinkeltje van vrouw Strikwerda, Schuurmans, de melkboer, de bloemisterij van Wiemers, Lainsma, de schoenmaker en nog een fïetsmaker, Postma. Wat dat betreft was onze buurt aardig gemêleerd en zo nu en dan zelfs levendig De latere bakkerij Brouwer op de hoek van de 6e Vegelindwarsstraat en de Vegelinstraat, 1967 te noemen, ook als ik de vele venters met bakfietsen en handkarren in ogenschouw neem, die brood, vis, groente, melkpro ducten en huishoudelijke artikelen aan de vrouw trachtten te brengen. Maar de wijk heeft de tand des tijds niet kunnen door staan. Daarvoor was de bouw te slecht, maar misschien kwam het ook omdat de buurt geen architectonisch geheel was met een eigen gezicht, zoals de Hollander- wijk en de Rembrandt- en Saskiastraten. Nog even en ook de laatste met planken dichtgetimmerde woningen zijn verdwe nen en rest er weinig meer dat herinnert aan een buurt in betere tijden. VEGELINSTRAAT Oneven nummers I H. Rij!, chef stoffeerder 1 Mw M, A. Paffüg—Hoekstra 3 H, [Jsbrartdij, glazenwasser 3 H. Ijsbrandij, glazenwasser 3 'H llsbraudij, kantoorbéd. 5 K. Tiemersma, kruidenier 5 iB. Tiemersma, kruidenier 13 Inia, huisschilder 13 M. S. Inia, transportarbeider 15 J. Koopmans 17 S. de jong. timmerman 23 Wed. D. Klomp, werkster 23 D. A, Klomp, landarbeider 25 Wed. E. S po els tra 27 J, .Fetmema, vertegen w. 29 de Boer, meteropnemer 31 Mej. A. Sijtstra 33 W. Zij 1st ra 3f> G, Bron, vertegenw. 35 j. R. Bron, kantoorbéd. 37 Mej. T. Hoekstra, kamerverh. 37 Mw A. Karsv. d. Meer Fragment uit het adresboek van 1954, met op nummer 35 de vermelding van vertegenwoordi ger G. Bron en kantoorbediende J.R. Bron

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 11