10 Franse soldaten brengen arrestanten naar het Blokhuis, 1796. Tekening door Jacob Sinies hairen grijpende; aldus aan zijne husaren over te geeven, met order hem in de prison te brengen, waarlijk edelmoedige diaaden. Op 30 mei, 's morgens rond vijf uur, breekt er brand uit in het huis van burger Haakma Bakker op het Schoenmaker- sperk. Een detachement van de schutterij is ter plekke om de orde te bewaren. Zij hebben opdracht gekregen om niemand door te laten, behalve de brandspuitgas ten en Franse soldaten. Een troep Zwit serse soldaten maakt hierover wat amok, maar vooralsnog lukt het de schutters om ze in bedwang te houden. Tot dat Gaspard Thierry samen met de stedelijke Franse commandant Rouville en wat huzaren de tegenover liggende Pijlsteeg uit komt rij den. Ze stoppen voor het bruggetje dat het Schoenmakersperk met het Perkswaltje verbindt. Op het bruggetje staat burger van der Wal. Hij ziet hoe de schutters proberen om de weg vrij te maken voor de Franse gene raal en zijn gevolg, maar de Zwitsers werken niet echt mee. Als het uiteinde lijk niet lukt om de opdringerige soldaten met zachte hand terug te drijven, wordt met behulp van het geweer overgegaan op meer fysiek geweld: ...waarop den Generaal Thierrij met voornoemde detachement na de aldaar post hebbende schutters is gereeden en aan dezelve met zijn stok eenige slagen heeft gegeeven, dat ik daar op ben gegaan na gemelde plaats en gezien heb dat de Generaal Thierrij een schutter met name Bart Willekes op eene aller driftigste wijze het geweer heeft ontrukt en het zelve met de laadstok gevisiteerd heeft, of het ook geladen was, zulks niet bevindende heeft den Generaal 't geweer een Husaar over- gegeeven met te zeggen dat voornoemde schutter na de prison moest hebbende een Huzaar voornaamde schutter bij zijn das off rok gevat en verders getranspor teerd na de Provoost. Aldus van der Wal. Kapitein de Jong die het bevel voerde over het detachement schutters beschrijft het voorval als volgt: ...dat Bart Wilkes mede als Nationaal Burger aldaar post houdende, zijn pligt volgens gegeven order heeft betragt -dog de Zwitsers met goedheid niet kunnende terug krijgen, na zijn ontvangen order is te werk gegaan, dezelve te keeren met geweld- het welk door den generaal voor noemd gezien zijnde, dat gemelde Burger de Zwitserse militairen te rug dreef, met eenige rotting slagen door den Generaal is geslaagen en eindelijk op eene geweldige wijze is ontwapend geworden, en dade lijk op zijn order na de prison is meede gesleept op een schandelijke wij se door een zijner Husaaren. Maar volgens Gaspard Thierry hadden enkele schutters ...de onmenschelijkheid gehad dezelven, met de kolven, niet met de loopen en met de bayonnetten te slaan, in het aanzigt enz. gelukkig kwam ik met Rouville der op aan en deed, door mijn tegenwoordig heid, een bedrijf eindigen hetwelks ontee- rende is voor lieden die voorgeeven voor de vrede en de eendragt de wapens te hebben opgevat. Een arrogante generaal Arme Bart Wilkes. Het lijkt wel of de geschiedenis zich een kleine twintig jaar later herhaald heeft; eerst bij de 'hairen' gegrepen en afgeranseld in een schoen makerij en nu op het Schoenmakersperk. Goed, de eerste keer had hij het misschien wel een beetje verdiend omdat hij twee vervelende kinderen een oplawaai had gegeven, maar in het andere geval voerde hij alleen maar een opdracht uit. Daar is hij toen het willekeurig slacht offer geworden van een arrogante Franse generaal, die vond dat de Leeuwarder bevolking wel eens wat meer respect had mogen tonen tegenover hen die gevochten hadden voor hun vrijheid. Gelukkig kon Bart er jaren later hartelijk om lachen en heeft hij nog vele malen in geuren en kleuren beide verhalen aan zijn kinderen en kleinkinderen moeten vertellen. Bart Wilkes is 83 jaar oud geworden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 13