Paleis van Justitie, een kolos op slappe bodem 19 Albert Bosch De Kanselarij te Leeuwarden, gebouwd in de schaduw van de Habsburgse dwang- burcht, was sinds 1570 de zetel van bestuur en rechtspraak in het gewest Friesland. Het Hof van Friesland (1499-1811) sprak in civiele en in criminele zaken, recht in eerste aanleg en in hoger beroep. Nadat Friesland in 1810 met de andere Hollandse departementen bij het Franse keizerrijk was ingelijfd, werd in 1811 de Franse rechterlijke organisatie ingevoerd. Het Hof van Friesland werd opgeheven. Het Hof van Assisen dat tenminste een maal per kwartaal in Leeuwarden bijeen kwam om de zware misdrijven te berech ten, was meer een dependance van het Keizerlijk gerechtshof te Den Haag en in ieder geval geen gewestelijk gerechtshof als het Hof van Friesland. Toen Friesland in 1813 van de Fran sen werd bevrijd bleef de rechterlijke organisatie uit de Franse tijd, met mini male wijzigingen behouden. Eerst in 1838 kreeg Nederland een nationale rechter lijke organisatie. Iedere provincie kreeg een eigen gerechtshof. In Leeuwarden zetelden het provinciaal gerechtshof, een arrondissementsrechtbank en een kan tongerecht. Romein maakt een studiereis De rechtbank was gehuisvest in het Landschapshuis, de oude vergaderplaats van de gewestelijke staten. Die huisves ting werd voor de rechterlijke macht niet geschikt geacht. Het gebouw was erg bouwvallig en werd in 1849 gesloopt. Er is nog overwogen terug te keren naar de Kanselarij, waar van oudsher het Hof van Friesland had gezeteld, maar dat was nu een penitentiaire inrichting. Restauratie van de Kanselarij zou duur zijn zonder een bevredigend resultaat op te leveren. Hof en rechtbank hielden tijdelijk zitting in het nieuw gebouwde Militair Hospitaal (1839-1850). Naar nieuwe huisvesting Deze gravure van het Paleis van Justitie komt uit het werk van J. T. Ter wen, Het Koningrijk der Nederlanden, 1858 tot 1861. De bijbehorende tekst luidt: Dit aanzienlijk gebouw, dat thans met een groot voorplein dezer stad tot zulk een sieraad verstrekt, werd gebouwd op de gedempte oude gracht tusschen het Ruiterskwartier en Zaailand

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 22