^Nieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden 29 I*. Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Voetbalvereniging Leeuwarden begin jaren dertig Staande links met valies een Engelse trainer. Gehurkt 2e van links een Delgrosso ('Slellyj. 3e van links, met zijn handen op de schouders van de keeper, Dirk Steenbergen. Kwam van Deventer. Had jarenlang een sigarenwinkel in de Kleine Kerkstraat tot ver na de oorlog. 4e van links, met de armen over elkaar, Hendrik Schaafsma. Geheel rechts Taede Wietsma uit de Dahliastraat. Was de latere schoonvader van Keesje van der Ley van de Pasteurweg die ook in Leeuwarden speelde Weer meer bezoekers In 2003 steeg het aantal bezoeken ten opzichte van het jaar daarvoor met 7,8%. Het aantal leeszaalbezoeken bleef nage noeg gelijk. De stijging is vooral te danken aan rondleidingen, tentoonstellingen en presentaties. Verheugend was ook de toe loop van jongeren. Het aandeel van leer lingen en studenten steeg naar ongeveer 20% van het totale aantal bezoeken. De websites van het HCL kregen maar liefst 3.866.959 "hits', 157,5% meer dan in 2002. De meest geraadpleegde originelen waren de bouwdossiers met gegevens over wonin gen over de periode 1932-1971. Leeuwarden 500 jaar hoofdstad Het heuglijke feit dat in 1504 Leeuwarden tot hoofdstad van Fryslan werd uitgeroe pen, wordt dit jaar sober maar passend gevierd. In de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester is uitvoerig teruggeblikt op vijf eeuwen verhouding tussen Leeu-war- den en de provincie. De eerste afleveringen van de serie Waar blijft de tijd, 500 jaar Liwwadden, een geschiedenis van Leeu warden in woord en beeld van maar liefst 18 maandelijkse afleveringen, zijn ver schenen. Op 23 april is er een symposium over Leeuwarden als centrumstad, vroeger en nu (in It Aljemint aan de Doelestraat). De middag is vooral bedoeld voor politici en historici, maar ook andere belangstel lenden zijn van harte welkom (zie bijge voegde folder). Aanwinsten Ook de laatste maanden zijn er weer tal rijke oude foto's en andere documenten geschonken of in bewaring gegeven aan het HCL. Een bijzondere aanwinst is een door J. Schaafsma te Leeuwarden geschonken pakket foto's en drukwerk met betrekking tot voetbal. Een selectie uit dit materiaal zal worden getoond in de expositie over 120 jaar voetbal in Leewarden, die dit vooijaar in het HCL wordt georganiseerd. Recentelijk verschenen Wilde beesten in de cornflakes: over een bood- schappenloopje van de Baljéestraat naar de Schrans in de jaren vijftig, Pieter van den Berg, Leeuwarden, De Grijze Gleufhoed, 2003. Het stokske van Wopkens Wopke Wopkens (1730 - 1807) en de Sociëteit tot Beoefenaars der Proefondervinderlijke Natuurkunde in Leeuwarden, Aijen Dijkstra, Groningen, RUG, 2003. Scriptie Archivistiek/Geschie- denis. Lucius Columba Murray Bakker (3 delen), Rients Faber, Ljouwert, Fryske Akademy, 2003. Murray Bakker was een Friese dichter, taalkundige en medicus en was werkzaam als arts in Huizum. Hij speelde een belangrijke rol in het culturele leven van Leeuwarden. Proefschrift Vrije Universiteit van Amster dam. Koningin van de Potmarge, Koos Foekema, Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 2003. Groeten ut de Butterhoek, Pieter de Groot, Friese Pers Boekerij, 2003. Verschenen in een beperkte oplage ter gelegenheid van de reünie van oud Butterhoekers op 1-11-2003. Zij zullen het niet hebben: de geschiedenis van het Friesch Dagblad, deel 1 1903 -1935, K de Jong Ozn., Kampen, Uitgeverij Kok, 2003. Dertig jaar vogelleven rond de Groote Wielen: drie decennia vogels tellen door vrijwilligers - feiten op een rijtje, Freek Nijland, Gytsjerk, Wielenwerkgroep, 2003. Vrouwenpoortsbrug Leeuwarden: rapport over de Westerstadsgracht, verbinding Harlinger- singel - Vrouwenpoort, Zoetermeer, B. Torba, Nederlandse Bruggen Stichting. Liefhebbers en topdammers: een greep uit de Friese damhistorie 1928 - 2003, Piet Tuik, Leeuwarden, Provinciale Friese Dambond. Jan Weistra, politiek gevangene in kamp Amersfoort en Kamp Buchenwald 1941-1945, Jan Weistra (met een inleiding van Pieter van der Berg), De Grijze Gleufhoed, Leeuwarden, 2003. Van Minderbroedersklooster tot Post-plaza, 1904-2004, Leendert Plaisier, Leeuwarden, Peters Monumenten BV, 2004, 100 jaar post en postkantoor in Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 32