31 Poppebrug lag de Touwpluizershoek, later Poppebuurt. Het Zuidvliet had minder stegen dan het Noordvliet. Van oost naar west beginnen we met Pietersburen, waar men via een poortje kwam bij Achter Pietersburen. Dan kwam de Cichorijbuurt en het Keetwaltje, waar nu de Bote van Bolswertstraat loopt. De Hellingsbuurt heette later Zuidvliet- straat en nu Menno van Coehoornstraat. Een korte steeg van 12 meter met 15 huizen was De Haven. Nog iets westelijker lagen twee stegen, die verband hielden met de tuinderijen er achter: de Tuimanssteeg en de Gardenierssteeg. Dan vinden we de Pottebakkerssteeg, genoemd naar de pottebakkerij Nooitgedacht van Draisma. De laatste steeg, maar dan zijn we al bijna bij de Oostergrachtswal is de Ketelsteeg. Paul Bron, Leeuwarden Millionnair tegen wil en dank In het interessante artikel van de heer Paul Bron over een grensconflict aan de Lekkumerweg in Leovardia nummer 12 werd mijn aandacht getrokken door zijn verhaal over de vroegere bewoners van zijn woning. Met name Sjoerd Steensma, die daar ruim dertig jaar heeft gewoond en die indertijd directeur van de confïj- tenfabriek aan de Huizumerlaan was, had mijn belangstelling. Steensma was niet alleen directeur van genoemde fabriek, maar ook een verdienstelijk regis seur van amateurtoneel. De schoolclub van de Rijks Hogere Burger School: L.B.C. Eloquentia orga niseerde op 27 januari 1956 haar jaar lijkse feestavond in Zalen Schaaf. Na het gebruikelijke openingswoord door de voor zitter volgde het zingen van het clublied, genaamd Hogere Burger Mars: 'Heft aan kameraden! Zingt allen het lied Der Hogere Burgerscholieren Waar vindt men ter wereld een jeugdi ger schaar, Die meerdere deugden sie ren?enz.', Daarna werd een blijspel in 3 bedrijven opgevoerd: Millionnair tegen wil en dank. Pauze na het tweede bedrijf, met verlo ting en na afloop bal onder leiding van de heer Hub. Adema en met medewerking van Ben Libosan's The Silver Wings uit Hilversum. De Harlingertrekweg op het trommeltje Wie is de schilder? Op Franse trommeltjes met chocolaatjes stond deze afbeelding met oliemolens aan de Harlingertrekvaart. Van links naar rechts molen De Jonge, De Fortuin en De Kat. Op de achtergrond de zaagmolen van Van der Wint in Deinum. De trom meltjes werden omstreeks 1900 op de Nederlandse markt afgezet. Wie weet wie dit tafereel heeft geschilderd? Chris Visser, Leeuwarden - fiJjL UJ- LAC .IkiHrt' i —1l. I li-iil iVi I M y r— fiTil hi MlHlir TÏM'in Li, ..THE SILVER WING5" De heer Steensma was, wellicht door bemiddeling van zijn dochter Klara, aangetrokken als regisseur en deed dit voortreffelijk. Repetities werden bij hem thuis op de Lekkumerweg maar ook in de Feestavond van Eloquentia, de schoolclub van de Rijks HBS, in Zalen Schaaf. V.l.n.r.: Suze Bakker, onbekend, de heer Steensma, 3x onbekend, de helaas vroeg overleden Jeen Schreuder (oprichter van het ingenieursbureau Schreuder), Jetty Joustra, Rein Bootsma Menno van Dijk, Dick Ber lijn Klara Steensma, schrijver dezes als piccolo en Doety Frankena (souffleuse) (Foto: collectie R. Kuipers

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 34