33 Gezocht Kenneth van Dellen te Michigan In Leovardia 10 zocht Kenneth van Dellen in Michigan naar Jan en Gonda Wiersma en hun zoon Piet. Over hen heb ik de vol gende gegevens. Jan Wiersma werd gebo ren in Hallum, 13 mei 1893; hij overleed 3 december 1969 in Leeuwarden. Hij was op 27 april 1921 getrouwd met Allegonda Nieuwenhuis, geboren 11 september 1898, overleden 6 juni 1975 te Leeuwarden. Hun enige zoon was Pieter, in Leeu warden geboren op 1 augustus 1925, getrouwd met Theodora Kaspers. Pieter stierf op 3 mei 1997. Hij had twee doch ters Theodora en Allegonda Harmina. Ik zou graag in contact komen met Kenneth Van Dollon nm i11 Vlam maar ta wat an ta kome ^oto van doseph Dwinger: het Bagijneklooster achter de BoUemanssteeg westzijde rond 1925 en de verenigae otaten zijn geemigreera. Bijvoorbeeld over Gosse en Dirk, beiden geboren te Holwerd, respectievelijk 15 november 1886 en 24 janauri 1893. De laatste had een zoon Marten. Hillie Ritskes-Wiersma, Lemmer De krijttekeningen van Stroosma De heer Stroosma is blijkens uw bericht geving in 1925 geboren. Hij zou dan rij kelijk jong geweest zijn als ik meen de geportretteerden op de tekeningen te her kennen. Niettemin riep het linker portret herinnering bij mij op aan Germ de Jong. Het was mijn eerste ingeving, maar daar op meende ik zijn vader "boer' De Jong nog duidelijker te zien in het rechter portret. Vader en zoon De Jong woonden op de boerderij die nog geruime tijd na de oorlog stond op de plaats waar de Leeu werikstraat doodliep totdat hij werd doorgetrokken naar het Europaplein dat om-streeks 1955 was voltooid. Zij hielden hun koeien op de weidegrond waar nu de Frieslandhal is. Ik woonde in de Potgieterstraat en her inner mij nog levendig hoe 's ochtends om vijf uur de paard en wagen met de ram melende lege melkbussen ons huis voor bij trok en twee en een half uur later met minder lawaai weer terugkeerde naar de boerderij. De middelste foto zegt mij niets. Misschien heb ik het volledig mis, maar je kunt maar nooit weten. K. Toxopeus, Giessenburg Fotograaf Dwinger op de Oostergrachtswal nummer 9 Ik schrijf u naar aanleiding van het arti kel van Roelof Kerst de Jong in Leovardia 12. Omdat u zich een historisch tijdschrift noemt, is het voor de historische volle digheid noodzakelijk dat ik aanvullende informatie geef. Op elf-jarige leeftijd in 1951 ben ik geëmigreerd, maar vanwege familie kom ik nog geregeld in Nederland. Mijn fami lie komt uit Leeuwarden en met meer dan gewone belangsteling las ik het artikel van Roelof Kerst de Jong over de Oos tergrachtswal tussen het Vliet en het Molenpad. Ik begrijp niet waarom niet geschreven is over de bewoners van Oos tergrachtswal 9 in de periode 1900-1942, temeer daar Fenno Schoustra in zijn Klei ne Krantsje wel aandacht heeft geschon ken aan de bewoners van nummer 9. Op dit nummer woonden Joseph Dwin ger, een belangrijk fotograaf, zijn vrouw Kaatje Dwinger-Cohen en hun vier kin deren: Simon, Heintje (Zus), Johanna en Henriëtte (Jet). Ik ben de dochter van Henriëtte; Joseph en Kaatje zijn mijn geliefde grootouders. Ik heb hen slechts twee jaar gekend. Twee jaar, omdat zij als joden naar Duitsland zijn gedeporteerd en in Sobibor zijn omgekomen. Hoewel bijna mijn gehele familie in de Tweede Wereldoorlog is vermoord, hebben mijn moeder en mijn tantes Johanna en Zus de oorlog overleefd; zij waren onder gedoken bij Nederlanders. Mijn moeder is nu 85 jaar en woont in Vancouver, mijn tante Johanna Weijel-Dwinger is 94. Tante Zus is overleden. Joseph Dwinger heeft veel schoolfoto's gemaakt, maar hij fotografeerde ook men sen in zijn studio die gehuisvest was op de eerste verdieping van Oostergrachtswal 9. Mijn grootvader liet een erfenis na van foto's van gebouwen, straten en gebeurte nissen. Deze foto's bevinden zich in privé collecties, in de verzameling van Fenno Schoustra. Enkele zijn ondergebracht in het Joods Historisch Museum in Amster dam. Elly Dwinger-Bollegraaf, Ottawa

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 36