2 Het sorteren van hulpgoederen in de Manege aan de Arendstuin (Foto: Leeuwarder Courant) Zoeken op de zolder Op 7 februari verzendt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een brief waarin het idee om een door de waters nood getroffen stad of gemeente te adop teren. Het Leeuwarder Rampencomité gaat akkoord. De Zeeuwse gemeenten Kerkwerve en Noordgouwe worden aan Leeuwarden gekoppeld. Hoewel dit buurgemeenten op Schouwen- Duiveland zijn, verschilt de situatie in beide gemeenten behoorlijk. Noordgouwe is tijdens de ramp goeddeels gespaard gebleven, omvangrijke overstromingen zijn uitgebleven. Wel is een groot deel van de bevolking geëvacueerd en het leven daarmee zwaar ontwricht, maar de eerste bewoners zijn inmiddels al teruggekeerd. Heel anders is het in Kerkwerve. De hele gemeente staat onder water, de schade is enorm en op een enkeling na zijn alle 800 bewoners weggehaald. Er zijn drie verdronkenen te betreuren. Het Rampencomité, het college van B W en ook de gemeenteraad stemmen in met het voorstel tot adoptie van beide gemeenten. Het eerste wat gebeurt is het detacheren van een tweetal secretarie ambtenaren in beide gemeenten. Ze moe ten helpen bij de omvangrijke administra ties die er na de ramp te verzorgen zijn. Ambtenaar Fuykschot gaat begin maart naar Noordgouwe. Er is nogal wat schade, voornamelijk door de zware storm. Verve lend is, schrijft Fuykschot in een brief, dat de burgemeester van Noordgouwe: ...volkomen ontwricht was toen de ramp van één februari de verschrikkelijke noodtoestand schiep ...'en sindsdien ziek teverlof geniet. Maar zijn vervanger, de lokale hervormde predikant, voldoet pri ma. Het ontgaat Fuykschot niet dat hulp beter ergens anders terecht kan komen: 'Hulpverlening in het kader van de adop tie acht ik vooralsnog niet nodig,' schrijft hij medio april. Omdat ook het gemeen tebestuur van Noordgouwe zich al in die zin had uitgelaten, besluit Leeuwarden de hulp aan Noordgouwe te staken. Er komen nog wel twee hulpverzoeken van die gemeente, maar Leeuwarden gaat er niet op in. Ambtenaar Fuykschot is begin mei weer thuis in Leeuwarden. Zijn collega Ykema wordt naar Kerk werve gestuurd maar komt daar voor eerst niet terecht. 'Alles staat onder water en de schade wordt nog elke dag groter,' schrijft hij in een brief aan het Rampen comité waaraan hij, evenals Fuykschot, geregeld verslag doet. De secretarie van Kerkwerve heeft een plaatsje gevonden in Zierikzee en daar doet Ykema zijn werk. De werkdagen zijn lang: het is geen uit zondering dat pas 's avonds om tien uur de laatste klant de deur uit gaat. Met name het lokaliseren van de evacué's is een omvangrijke klus want: de bewo ners zitten over het hele land verspreid.' Nog op elf mei moet hij in de lijsten met adressen aanzienlijke aanpassingen aan brengen. Van de tweehonderd huizen in het dorp zijn meer dan honderd ingestort. De evacué's die in de buurt terecht zijn gekomen mogen met een bootje één keer terug om te kijken of er nog iets uit hun huis te redden valt. Dat moeten ze dan op zolder zoeken, schrijft Ykema want: het meubilair en alles wat beneden staat is weg. Meestal staat ze de tranen in de ogen als ze zien wat er van hun boeltje is overgebleven.' Op 22 mei wordt Ykema teruggehaald omdat op de eigen secreta rie in Leeuwarden achterstanden dreigen te ontstaan. Honderden dankbrieven Al direct na het bekend worden van de adoptie komt een stroom brieven op gang. Eerst van blijdschap: men verwacht veel van de Leeuwarder hulp. Dan komen de brieven met persoonlijk leed, zoals van een boer: 'Al mijn beesten zijn dood.' Per soonlijke omstandigheden worden uit de doeken gedaan: 'Wij zijn met ons vieren broer en zuster, vader en moeder, oud 89 en 87 jaar,' waaraan iemand van het Rampencomité in de marge van de brief toevoegde: 'Aanvullende hulp. Betrouw bare mensen, woning en inboedel totaal verwoest.' Met name de dankbaarheid spreekt uit de honderden brieven. Als Leeuwarden met Pinksteren een pakketje Friese lekkernijen naar alle Kerkwer- ver gezinnen stuurt, komen er tientallen brieven met dankbetuigingen: 'Vanmor gen werden wij verrast door een pakketje van uw comité.' En een vergelijkbaar, maar wat inhoud betreft groter, pakket met Sinterklaas levert al evenveel reac ties op. Als de bewoners van Kerkwerve langzaamaan weer terugkeren, komen er andere brieven. Een briefschrijver somt een complete inboedel op en of het Leeu warder comité dat voor hem regelen kan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 5