3 Kerkwerve in februari 1953 (Foto: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland) Een afgejakkerde Solex In Leeuwarden gaat B W akkoord met de uitzending van een groep elektromon- teurs en materiaaluit onze grote voor raad transformatoren, kabels en onderde len naar het rampgebied. De directeur van de Dienst Sociale Zaken doet op 17 februari verslag van de tot dan toe gevoer de activiteiten. In het manegegebouw is nog aanwezig zo'n 40m3 meubilair, 10m3 herenkleding, 10m3 kinderkleding en 20m3 dameskleding. Uit dat verslag blijkt de komst naar Friesland van zesentwin tig evacué's uit het rampgebied. Twaalf daarvan worden in Leeuwarden onderge bracht die op verantwoorde en snelle wijze van het nodige konden worden voor zien,' maar nadere gegevens over het wie en waar ontbreken. Het Leeuwarder Rampencomité coör dineert ondertussen talloze lokale acties. Bedrijven die, omdat werknemers uur lonen en soms zelfs daglonen afstaan, bedragen komen brengen. Scholen die inzamelingen houden. Burgers die aller lei hulpgoederen ter beschikking stellen. Een enkele maal is het resultaat teleur stellend. Zoals voor die Leeuwarder bur ger die zijn Solex ter beschikking stelt. TJ kunt het rijwiel gebruiken, zolang u het nodig acht,' schrijft hij in een vriendelijke brief. Het brommertje komt terecht bij een wijkverpleegster in het eveneens op Schouwen-Duiveland gelegen Dreischor. Zij maakt er gebruik van tot er op 6 maart 1954 een brielje komt dat het ding teruggezonden wordt. Enkele dagen later arriveert de Solex in Leeuwarden maar, och heden, het brommertje is volkomen afgejakkerd: 'Solex is in slechte staat en niet meer geschikt voor dienst. Waarde is gering,' noteert iemand op het begelei dende briefje. De eigenaar krijgt van het Rampencomité een vergoeding. Andere acties slagen voortreffelijk. Het personeel van de Leeuwarder ziekenhui zen krijgt 254,50 bij elkaar om voor mevrouw Zijp, wijkverpleegster in Kerk werve, een nieuwe verpleegstersuitzet te kunnen kopen. De oude uitzet was in het water verloren gegaan. Friese kunste naars staan werken af en de opbrengst gaat naar het comité. Leeuwarder tim mermannen maken gereedschapskist jes en naaidoosjes voor alle Kerkwerver gezinnen die zoiets nodig hebben. Hoe eenvoudig ook, deze geste wordt zeer gewaardeerd. Nog jaren later worden de kistjes in dankbrieven genoemd. Het Rode Kruis verstrekt aan alle gezinnen een EHBO-doosje. Het comité brengt ver enigingen - veelal kerkelijke - uit Kerk werve in contact met zusterverenigingen in Leeuwarden en de gemeente bemid delt voor Kerkwerver agrariërs die in de Noordoostpolder een nieuw bedrijf probe ren te vinden. Boeken en bomen voor Kerkwerve In de nazomer van 1953 heeft men Kerk werve weer droog en kan de herbouw beginnen. Dat stuit op onverwachte pro blemen. Van de twee aannemers die het dorp rijk was, is één direct na de ramp geëmigreerd en van de ander is de werk plaats verwoest. De Leeuwarder aan nemers worden te hulp geroepen en zij dragen 1.000 bij voor de herbouw van de werkplaats. Al op drie maart had de Vereniging Nederlandse Gemeenten de gemeenten gevraagd om waar nodig vak bekwaam personeel als zinkbazen, rijs- werkers, krammatmakers, stopjongens en achtermannen, beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden aan de dij ken. Een concreet verzoek had Leeuwar den nog niet gehad, maar op 11 november 1953 vraagt Kerkwerve of het mogelijk is tijdelijk een technisch ambtenaar gede tacheerd te krijgen. Iemand die verstand heeft van aanbestedingen en bestekken. Het kost enige moeite zo'n waardevolle ambtenaar af te staan maar men gaat tenslotte akkoord mede omdat hij ongehuwd is, dus dat is minder bezwaar.' De loonkosten kunnen in Den Haag gede clareerd worden. De man blijft bijna een jaar in Kerkwerve en doet daar, getuige de dankbrief van het Kerkwerver gemeente bestuur, uitstekend werk. Overigens houdt Leeuwarden de ge maakte kosten uiterst nauwkeurig bij. Alles wat in het kader van de watersnood wordt uitgegeven, wordt geregistreerd en B W krijgen per kwartaal een opgave. Als in december 1954 het laatste overzicht binnen komt, staat het totaal op ruim 17.500. Opvallend is dat de post 'loonkos ten' met elkaar amper 125 beloopt: bij na alle salariskosten mogen in Den Haag

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 6