La» it 8 en titels van het huis Oranje Nassau. De eerste winter die Sophia en haar gezin in Friesland meemaken is buiten gewoon koud. De periode 1550 - 1650 staat tegenwoordig bekend als de 'kleine ijstijd', en de winter van 1621 is een van de strengste. Friezen zouden zichzelf niet zijn als ze daar geen gebruik van maak ten. Op 3 februari 1621 reizen Ernst, Sophia en de 'jonge koning van Bohemen' met een groot gevolg van Leeuwarden naar Harlingen. De publieke belangstel ling voor deze vorstelijke optocht is groot. Ze worden gevolgd door wel honderd arresleden. Hopman Rogier Slijp heeft het vorstelijk gezelschap uitgenodigd om in Harlingen een grote wapenoefening op de bevroren zee mee te maken. Talloze tentjes en kraampjes op het ijs, waar lekkernijen, bier en wijn worden verkocht, onderstrepen het feestelijke karakter van het spektakel. In 1622 is de Zuiderzee opnieuw bevroren. Sophia brengt dan vergezeld van een compagnie soldaten een bezoek aan Friesland door bij Enkhuizen de bevroren zee over te steken en in Stavoren weer aan wal te komen. De hele entourage van Ernst is sterk militair getint, zoals ook uit het boven staande blijkt. De brede intellectu ele belangstelling van zijn oudste broer Willem Lodewijk lijkt bij hem te ontbre ken. Een bruid uit dankbaarheid Voor een goed begrip van de positie van Sophia en Ernst temidden van de destijds zeer uitgebreide Nassaufamilie moeten we wat verder terug in de tijd. Waarom huwde uitgerekend Ernst zo'n uitstekende partij? En wat deed die 'jonge koning van Bohemen' op het Har linger ijs in hun gezelschap en wie was hij eigen lijk? Het antwoord ligt verscholen in de complexe familierelaties van Sophia en Ernst en de politieke ontwikkelingen van die tijd. Een schets van Sophia's jonge jaren geeft wat meer duidelijkheid. Graaf Ernst is in 1606 korte tijd in dienst als legeraanvoerder van de hertog Hendrik Julius van Brunswijk. Met een ruitercompagnie slaat hij een opstand in de hoofdstad van de hertog neer. Uit dankbaarheid biedt de hertog zijn veertienjarige dochter aan als bruid. Als bruidsschat brengt ze onder meer het graafschap van Spiegelberg mee, nog altijd een van de titels van haar verre nazaat, koningin Beatrix. Het huwelijk wordt op 8 juni 1607 gesloten in Groningen, vlakbij Halberstadt. De plech tigheid wordt door de Deense koning, Sophia's oom, bijgewoond. Ernst en zijn bijna twintig jaar jon gere Sophia vestigen zich vervolgens in Arnhem. Voor de huwelijkssluiting is Ernst bevorderd tot veldmaarschalk. Sophia weet wat er van haar verwacht wordt als gemalin van een hoge edel man. Haar taak is vooral representatief. Ze onderhoudt intensief contact met haar adellijke en koninklijke verwanten en is aanwezig bij allerlei vorstelijke gebeur tenissen. Ze streeft daarmee samen met Ernst Casimir de belangen van het huis Nassau-Dietz na. Er wordt van haar verwacht - hoe jong ze ook is - dat de wieg elk jaar gevuld is. In de eerste vier jaren van haar huwelijk brengt ze twee doodge boren kinderen ter wereld en een jongetje dat slechts een dag leeft. Aan die treu- Ernst Casimir, stadhouder van Friesland, Groningen en Drente. Hij was de opvolger van Willem Lodewijk, Us Heit rige reeks komt een einde met de geboor tes van een aantal gezonde kinderen: Hendrik Casimir (1612), Willem Frede- rik (1613), Maurits (1619) en Elizabeth (1620). Met deze vier wordt ze vereeu wigd op een prachtig schilderij van Pau- lus Moreelse. Daarop poseert Sophia met haar gulle blote borst als Caritas, het symbool van de onbaatzuchtige (moe der-) liefde. Het schilderij is - hoezeer ook allegorisch van opzet - een zeldzame weergave van gezinsgeluk in het leven van Sophia en Ernst. De toekomst van de kinderen is dan al grotendeels ingevuld. Hendrik zal zijn vader ooit opvolgen als graaf van Nassau-Dietz. Hij en zijn twee broers zijn voorbestemd voor een militaire carrière en mogelijk het stadhouderschap. Elizabeth zal ongetwijfeld een belangrijk huwelijk sluiten. Maar in september 1628 slaat het nood lot toe. In Groningen waren de pokken rond. Maurits sterft op 18 en Elizabeth op 20 september, nog maar negen en acht jaar oud. Ook Willem is door de pokken getroffen, maar hij blijft in leven. Deze magere, spichtige jongen, is van de in totaal negen kinderen die Sophia Hedwig ter wereld brengt, uiteindelijk de enige die zijn moeder overleeft. De Engelse nicht De relatie met het Engels-Schotse koningshuis speelt een belangrijke rol in het leven van Ernst en Sophia. Zo wordt Henry Stuart, de Prins van Wales en een neef van Sophia, uitgenodigd om de doop van Hendrik Casimir bij te wonen. Henry stuurt een afgezant. In 1613 is zijn zuster Elizabeth Stu art in Whitehall (Londen) uitgehuwelijkt aan de jonge keurvorst van de Palts, Frederik V. Kort daarvoor is de veel belovende Prins van Wales overleden aan tyfus, nog maar achttien jaar oud. Elizabeth is Sophia's nicht. Haar bruide gom Frederik V moet op zijn beurt oom zeggen tegen de twee zoons van Willem van Oranje: Maurits en Frederik Hendrik. Als het jonggehuwde paar vanuit Enge land naar Heidelberg vertrekt, waar Frederik V resideert, komt het eerst in Vlissingen aan waar het met veel eer betoon ontvangen wordt door Maurits en Frederik Hendrik. In Middelburg voegt Sophia zich bij het gezelschap. De

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 11