12 De uitgehongerde bevolking wordt vervolgens zwaar door de pest getroffen. In 1638 vertrekt Sophia naar haar andere graafschap, Spiegelberg, Ook vertoeft ze een tijdlang aan het Deense hof, onder andere om de erfenis van haar moeder te regelen. Maar ze keert wel terug in Diez, hoewel haar gezondheid zwaar te lijden heeft onder de barre omstandigheden. De gewenste bruid Naast het bestuur van Diez is er nog één grote taak voor Sophia weggelegd: het uithuwelijken van haar zonen. De oudste, Hendrik, zal moeten trouwen met haar petekind, Louise Henriette, de oudste dochter van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Louise is nog maar tien jaar oud. Hendrik gaat met het voornemen akkoord en bespreekt met zijn adviseurs welke strategie hij het beste kan vol gen om de gewenste bruid te verwerven. Een rechtstreeks aanzoek lijkt hem in dit stadium te voorbarig. Het is ook niet zo tactvol om Frederik Hendrik tijdens een veldtocht te benaderen, bericht hij aan zijn moeder. Het is dezelfde aanpak die Willem later jaren achter elkaar zal volgen, na de dood van zijn broer en moeder: het juiste moment afwachten, vriendschappelijke gevoelens kweken bij de Oranjes en pas toestemming vragen als de tijd eindelijk rijp is. Frederik Hendrik is wel genegen om Louise aan Hendrik uit te huwelijken. Maar hij is in de jaren na 1640 vaak ziekelijk en zijn gemalin Amalia van Solms neemt steeds vaker de teugels in handen. In 1641 trouwt Willem II in Londen met Maria Stuart, het dochtertje van koning Karei I. Vanaf dat moment stijgt het huis Oranje-Nassau nog meer in aanzien en vindt met name Amalia dat Louise een betere partij verdient dan een eenvoudige graaf van Nassau-Dietz. Het verhaal gaat dat Amalia persoonlijk het huwelijkscontract tussen Hendrik en Louise heeft vernietigd. 1640 is een pikzwart jaar voor Sophia. Haar beide zonen ondernemen bij het beleg voor Hulst een drieste actie tegen de Spanjaarden om hun moed te bewijzen. Hendrik wordt levensgevaarlijk verwond door een kogel in de onderrug. Hij is nog in staat om eigenhandig aan zijn moeder Sophia Hedwig met drie van haar kinderen, afgebeeld als Caritas. Haar blote borst en de schaal met fruit symboliseren de gulle schenker te schrijven. Even lijkt er kans op herstel te bestaan, maar op 12 juli overlijdt hij in Sint Anna, in de aanwezigheid van Willem die zijn moeder voortdurend schriftelijk op de hoogte heeft gehou den. Onmiddellijk na het overlijden van Hendrik schrijft Willem een ontroerend briefje aan Sophia. Hij probeert haar te troosten in de zekerheid dat Hen drik als een waar Christen gestorven is. Hendrik maakte zich er in zijn laatste ogenblikken nog druk om dat hij zijn moe der zo lang niet gezien had. Willem weet hoeveel zijn moeder van haar oudste hield en hij probeert haar ervan te verzekeren dat zijn liefde voor haar even groot is. Tijd om te rouwen krijgen Sophia en Willem niet. Ze beseffen beiden dat de dood van Hendrik een uitgelezen kans biedt aan Frederik Hendrik om het stad houderschap over de Noordelijke gewes ten te veroveren. Wat hem in 1632 na de dood van graaf Ernst niet gelukt is, lijkt nu binnen handbereik. Het zou het mooi ste zijn wanneer Willem vrijwillig afstand zou doen van de stadhouderschappen van Friesland, Groningen en Drenthe, vindt Frederik Hendrik. Ter compensatie krijgt hij ondermeer een hoge militaire functie aangeboden. Sophia ondersteunt op alle mogelijke manieren de kandidatuur van haar laatste zoon, onder andere door een aanbevelingsbrief te schrijven aan de Staten van Groningen. Is Willem niet verplicht om in de voetsporen te treden van zijn vader en broer, die beiden zijn gesneuveld in dienst van het vaderland? Getrouwen van Willem gaan aan het werk om de afgevaardigden in de Staten van Groningen en Friesland te bewerken. Frederik Hendrik laat zijn aanhangers in die gewesten hetzelfde doen. De Staten van Friesland benoemen Willem tot stadhouder voor een delegatie van de Staten-Generaal gearriveerd is om de zaak van Frederik Hendrik door te drukken. Die wordt weliswaar stad houder van Drenthe en Groningen, maar is woedend dat hij niet volledig zijn zin heeft gekregen. In de jaren daarna wordt Willem stelselmatig vernederd. Zo wordt het regiment van Ernst en Hendrik aan een broer van Amalia gegeven en moet Willem genoegen nemen met de lage post van ritmeester. De jonge graaf stort in. Hij durft niet eens zitting te nemen in de Raad van State. Tijdens zijn ziekte ver zamelt Sophia haar laatste krachten voor een reis naar Den Haag om de zaak van haar zoon te bepleiten. De Oranjes blijven zich echter onverzoenlijk opstellen. Als Willem enigszins hersteld is, pro beert hij door het doen van concessies Frederik Hendrik vriendelijker te stem men. Zo ontslaat hij enkele trouwe aan hangers als zijn hofmeester en secretaris. Willem II mag hem als Fries stadhouder opvolgen mocht hijzelf geen nakome lingen krijgen. Het lukt hem Frederik Hendrik weer wat te paaien. Sophia en Willem realiseren zich dat ondanks alles een nauwe verbintenis met de Oranje-Nas- saus toch de beste vooruitzichten voor de toekomst biedt. Willem moet zijn moeder zweren om met Louise of desnoods haar jongere zusje Albertine Agnes te trouwen. Het testament van Maurits is immers nog altijd geldig. Als de lichamelijk niet zo sterke Willem II kinderloos sterft, maakt Willem door een huwelijk met de oudste Oranje-prinses toch de beste kansen op de titels en functies van de Oranjes en hun rijke bezittingen!

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 15